Aktif Çamur ve Karşılaşılan İşletim Problemleri

Bu sistemin esası tabiatla olan olayların hızlandırılmış bir seklidir Atıksularda bulunan kolayca çökelmeyen ve çözünmüş halde bulunan organik maddeler oksijenli ortamda bakteriler tarafından alınır. Çoğaldığında yumak haline gelen bakteriler, ikinci çökelme havuzunda çökelerek geriye berrak cıkıs suyu k a l ı r, Bu sistemde havalandırma havuzuna giren atıksu, aşılanmış hazır bakteri kütleleriyle karşılaşır ki biz bunlara aktif çamur diyoruz.

Reaktörde bu karışımın miktarı genelde 2000-8000 mg/L civarındadır, Bu oranın sistemde muhafaza edilmesi gerekir, Sistemin havalandırılması, tabandan difizörlerle veya yüzeyden havalandırıcılarla yapılır. Havalandırma havuzunda dinlenme süresi 4-6 saat arasında değişir, Asırı yüklemelere karsı toleranslıdır. Enerji sarfiyatı en fazla olan arıtma tesisi tipidir, isletmede ustalık istemesine rağmen hemen hemen her yerde rahatlıkla çalıştırılabilecek bir sistemdir. Modifiye şekilleri çoktur.

 

Aktif Çamur Tesislerinde Karşılaşılan İşletim Problemleri

►MLSS konsantrasyonu 400-800 mg/L’ye ulaşıncaya kadar giriş çamurunun havalandırma havuzuna geri çevrilmesi
►Atıksu debisini arttırarak diğer ünitelerin de işletilmeye alınmaya başlanması
►Tesisin tam işletimine 2-4 hafta içinde başlaması
►Havalandırma havuzundaki çok kararlı, koyu kahverengimsi köpük, çamur yaşının çok uzun olmasından kaynaklanabilir. Çamur atımı arttırılmalıdır.
►Havalandırma havuzunda yoğun köpük oluşumu düşük MLSS konsantrasyonundan kaynaklanabilir. Atılan çamur miktarını azaltmak çözüm olabilir.
►Farklı havalandırma havuzlarındaki değişik MLSS değerleri her bir havuzda eşit olmayan  akış dağılımlarından kaynaklanmış olabilir. Borular ve giriş yapıları, tesise gelen atıksuyu ve geri dönüşüm çamurunu eşit dağıtacak şekilde ayarlanmalıdır.
►Difüzörlü havalandırma sistemlerinde bazı bölgelerde havanın geniş kabarcıklar halinde yükselmesi arızalı difüzörlerin işaretidir. Bu durumda difüzörler temizlenmeli veya yenilenmeli, hava kaynağı kontrol edilmeli ve blower’ların önüne filtre takılmalıdır.
►MLSS’in pH’ının (pH<6.7) düşük olması tesise asit atıklarının geldiğine  veya nitrifikasyonun gerçekleştiğine işaret olabilir. Atıksu girişindeki pH ve çıkış suyunda NH3 ve NO3- konsantrasyonları kontrol edilmelidir. Fazla çamuru uzaklaştırarak çamur yaşını düşürme, kireç ilavesi ve giriş atıksuyunda gerekli kontrollerin yapılması gibi önlemler alınmalıdır.
►MLSS’in pH’ının (pH<6.7) düşük olması tesise asit atıklarının geldiğine  veya nitrifikasyonun gerçekleştiğine işaret olabilir. Atıksu girişindeki pH ve çıkış suyunda NH3 ve NO3- konsantrasyonları kontrol edilmelidir. Fazla çamuru uzaklaştırarak çamur yaşını düşürme, kireç ilavesi ve giriş atıksuyunda gerekli kontrollerin yapılması gibi önlemler alınmalıdır.
►Havalandırma havuzundaki ölü noktalar tıkanmış difüzörlerin ya da yetersiz havalandırmanın belirtisi olabilir. Bu şartlarda hava kaynağının kontrol edilmesi, difüzörlerin temizlenmesi veya yenilenmesi gereklidir.