Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

R.Gazete No: 29789

                                                   R.G. Tarihi: 2.8.2016

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

     “b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/7/2017 tarihinde,”

     “d) 10 uncu ve 11 inci maddesi 31/12/2016 tarihinde,”

     MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

09.08.2016