Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

R.Gazete No: 30127

R.G. Tarihi: 18.7.2017

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

     MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2019” olarak değiştirilmiştir.

     MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

     “Büyük kaza önleme politikası ve güvenlik raporlarına ilişkin mevcut uygulamalar ile sonuçları

     GEÇİCİ MADDE 2 –(1) 10 uncu ve 11 inci madde hükümleri 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaz. 31/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 10 uncu ve 11 inci maddeler çerçevesinde yürütülen işlemler hüküm ifade etmez. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen güvenlik raporları kuruluşlara iade edilir.

     Kapsama ilişkin bildirimlerin yenilenmesi

     GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 7 nci madde gereğince EK-1 kapsamında yapılan bildirimler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde güncellenir.”

     MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

18.07.2017