Çevre Cezaları

2011 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE CEZALARI

25.12.2010 Tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete ‘de “2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2011/1)” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 401 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2010 yılı yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Tebliğ olunur.

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesine göre

1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarları

a) Ek 4 üncü madde uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 710 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.422 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 34.189  Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 68.379 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 8.544 Türk Lirası idarî para cezası verilir.Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.847 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 425 Türk Lirasıdır. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.

d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir.Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına  göre tespit edilir.
e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için  14.244 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 85.475 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
g) 12 nci maddede öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 8.544 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 568 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.708 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 5.696 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 17.094 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 56,96 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına 14,22 Türk Lirası,  beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave  her gros ton başına 138 Kuruş,

2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 42,71 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 8,52 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 138 Kuruş,

3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına 28,47 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 5,68 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 138 Kuruş,

4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 14,22 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 2,82 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 56 Kuruş,

idarî para cezası verilir.

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı  verilir.

Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğukirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır.

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.

Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye’nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 34,189 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 852 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine  aykırı davrananlara 1.422 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 34.189 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu  fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 852 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.
k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin  (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak  biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 28.490 Türk Lirası, (e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 142.460 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 28,47 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara  bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına  170,94 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 8,544 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 5,696 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı  olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 68.379 Türk Lirası idarî para cezası verilir.Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.708 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.

o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle  belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile  yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara 17.094 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
p) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 34.189 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan  veya bertaraf edenlere 34.189 Türk Lirası, ithal edenlere 85.475 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 138 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 2.849.232 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 2.849.232 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf  eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 142.460 Türk Lirasından 1.424.615 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 142.460 Türk Lirasından 1.424.615 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.

 

10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2012/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri

arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

799 TL

1.601 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

38.496 TL

76.994 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

9.620 TL

3.205 TL

478 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

76.994 TL

153.991 TL

 

19.247 TL

6.413 TL

959 TL

959 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

16.038 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

96.244 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

9.620 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

639 TL

1.923 TL

6.413 TL

19.247 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

64,14 TL

16,01 TL

155 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

48,09 TL

9,59 TL

155 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

32,06 TL

6,40 TL

155 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

16,01 TL

3,18 TL

63 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.601 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

32.079 TL

160.409 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

32,06 TL

192,48 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

9.620 TL

6.413 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

76.994 TL

1.923 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

19.247 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

38.496 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

38.496 TL

96.244 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

155 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

3.208.235 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.208.235 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

80.202 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

48.121 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

32.079 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

16.038 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

160.409 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

96.244 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

NOT: Ceza konusu fiiller ve uygulama esasları 2012-8 Nolu Bültenimizdedir.Tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT:Bu tebliğ 12.01.2012 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tebliği ile değişmiştir.Değişiklik ceza miktarlarındadır.