Çevre Görevlisi Belgesi

Çevre Görevlisi belgesi;
Çevre mühendisleri veya bu alanda yüksek yapmış kişiler ile aşağıda verilen meslek dallarında eğitim almış kişlerin bakanlıktan alacağı önemli bir belgedir. Çevre bakanlığının isteği üzerine Milli eğitim bakanlığı sınav yapar, bu sınavda 70 ve üzeri puna alan kişiler bu belgeyi almaya hak kazanır.

Çevre görevlisi olabilecek meslek dalları;
En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, veteriner, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınava girip başarılı olduktan sonra çevre görevlisi belgesini alabilirler.

Çevre görevlisinin yetki ve sorumlulukları;
Çevreyi az veya çok kirleten tesislerde çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürüten koordine eden kişi, bakanlık ile firma arasındaki sorumlu diyebiliriz. Tesis ile ilgili yetki ve sorumluluk çevre görevlisindedir.
Çevre görevlisinin yasal sorumlulukları;
a) Tesis veya faaliyeti düzenli aralıklarla kontrol ederek Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
b) Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkikini gerçekleştirmekle ve iç tetkikin sonucunda bir İç Tetkik Raporu hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmakla ve bir örneğini yönetim biriminde bulundurmakla,
c) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmakla ve uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
ç) Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
d) Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
e) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Çevre Görevlisinin Çalışma Alanları;
Bakanlığın çıkardığı yönetmelikte çevre görevlilerinin görev ve yetkileri verilmektedir.
Çevreyi az veya çok kirleten bütün kuruluşlarda sorumlu olarak çalışabilirler. Bu kuruluşlar ya kendi bünyelerinde çevre birimi kurarak çevre görevlisi çalıştırmaları gerekir veya çevre görevlisi çalıştıran danışmanlık firmalarından hizmet satın almaları gerekir.
Kurum ile bakanlık arasındaki tüm yazışmalar, tesisle ilgili raporlar, yapılması gerekenlerin kuruma tebliği, kurum ve tesisle ilgili bakanlığın isteği bilgi ve belgelerin hazırlanması, tesisin yıllık denetimlerine hazırlık yapılması. vs.
Kısaca Bakanlığın tesisteki muhatap alacağı sorumlu kişi diyebiliriz.
Daha iyi anlatabilmek için örnek; Bir işletme/firma muhasebe işleri için ya kendi bünyesinde mali müşavir çalıştırır, yada muhasebe işlerini dışarıda muhasebe şirkentlerine yaptırır. İki seçenekten birini seçmek zorunludur.
Çevre görevlisi de aynıdır, tesis/işletme ya kendi bünyesince çevre görevlisi çalıştıracak yada çevre görevlisi çalıştıran bir yerden hizmet satın alacak. Burada da ikisinden birini seçmek zorunludur. Her şartta zorounlu çevre görevlisi çalışacak.

Çevre Görevlisi Ücreti;
Her meslekte olduğu gibi standart bir ücreti yok. Hizmet verilen firma ücret politikasına göre değişir.
Çevre görevlisi olmak için önce 4 yıllık üniversiste bitirmek, birde bakanlığın yaptığı sınavı geçmek gerekir. Çevre görevlisi kolay olunmuyor, olunduktan sonra da ciddi sorumluluk gerektiriyor, ücretide buna göre belirlenmeli.