Çevre Görevlisi Uzaktan Eğitim Başvuruları

Çevre Mühendisliği mezunu olup, Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyen Çevre Görevlisi Adayları için Çevre Görevlisi Uzaktan Eğitim Başvuruları 31 MART – 12 NİSAN 2017 tarihine kadar kabul edilecektir. Eğitimler 31 MART – 12 NİSAN 2017 tarihleri arasında online uzaktan eğitim portalı üzerinden gruplar halinde verilecektir.

NOT:ÇEVREGÖREVLİSİBELGESİOLANVEYABELGESİGEÇERSİZSAYILANLARİÇİN“ÇEVREGÖREVLİSİ

 VİZEEĞİTİMİ”DEĞİLDİR.

 21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğegiren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve ÇevreDanışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında ÇevreMühendisliğiBölümü mezunu olup,çevre görevlis i belgesi almak isteyenler için “Çevre GörevlisiEğitimleri” düzenlenecektir.

·         Bu eğitimler mevcut çevre görevlileri için vize eğitimi değildir. ÇevreGörevlisi Belgesi olup, Bakanlık tarafından belgesi geçersiz sayılanlar bueğitime

 katılmayacaklardır. Katıldıkları tespit edilmesi durumunda Belgebaşvuruları kabuledilmeyecektir.

 • Çevre Görevlisi Belgesi olanlar veya belgesi geçersiz sayılanlar için“Çevre GörevlisiVizeYenilemeEğitimi”dahasonradüzenlenecektir.Bueğitimeilkdefa Çevre Görevlisi belgesi alacaklar başvuru yapacaklardır.

 

Eğitime katılabilecek Çevre Görevlisi adaylarında aranılacak nitelikler; Çevre Görevlisi,Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi(a)fıkrasında belirtildiği gibi; “a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin ÇevreMühendisliği bölümündenmezunolmakveyaÇevreMühendisliğikonularında(ÇevreMühendisliğiAna Bilim Dalında) yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatıkonusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.”tır.

 • Söz konusu Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; uzaktan eğitim şeklinde yapılacakolup, başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Başvurular kontenjanlasınırlıdır:
 • EğitimekatılacakadaylarınÇevreMühendisliğiBölümündenmezunolmalarıveyaÇevre Mühendisliği konularında(Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında) yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmalarıgerekmektedir.
  • Eğitime katılım formlarında mezun olunan üniversite adı, mezuniyet tarihi, iletişim bilgileri bulunacak olup, bunların eksiksiz doldurulmasıgerekmektedir.
  • Eğitime alınacak adaylarda, adayların başvuru tarihi göz önüne alınarak sıralamayapılarak eğitim verilecektir.
  • Adaylar, online uzaktan eğitim portalı üzerinden gruplar halinde eğitimealınacaktır.
  • Eğitim süresi 7 gün ile sınırlanacaktır. Bu süre sonunda online uzaktan eğitimportalı kapatılacaktır. Adaylar belirtilen gün içerisinde sisteme giriş yaparak eğitimitamamlamak zorundadır.Busüreiçerisindeeğitimitamamlamayanadaylareğitimhaklarınıkaybetmiş sayılacaktır.
  • Eğitimi tamamlayan adaylara elektronik olarak e-sertifika düzenlenecektir.Eğitimitamamlayarak sertifikasını alan adaylar, Çevre Görevlisi Belgesi almak için Bakanlığımız izin lisans yazılım portalı üzerinden (izinlisans.cevre.gov.tr adresinden) e-imzaile elektronik olarak başvuruyapacaklardır.
  • “Çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti” 100-TL olup, Adaylar Eğitim Ücretini Çevreve Şehircilik İl Müdürlüğü Döner sermaye (Muhasebe) bölümünden alacakları 100 TLlık “Çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti” – referans numarası ile birlikte TürkiyeHalk BankasıA.Ş.deaçılanÇevreveŞehircilikBakanlığıhesabına“UzaktanEğitimÜcreti” açıklaması   yapılarak  yatırılacaktır.Yatırılan          ücrete            ilişkin                           dekontuhttp://uzaktanegitimcsb.gov.tr/ adresine başvurusu esnasında sistemeyükleyeceklerdir.Not: Telefon ile de Referans numarası alınabilmektedir. ( Referans Numarası ile ilgiliÇevre Şehircilik İl Müdürlüğünden şahsen veya telefonlaalınabilmektedir.)
  • Eğitimücretidoğrudanbankaşubesindenyapılmasıgerekmektedir.(EFTve/veyaHavale ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir.).
  • Başvurular Eğitim ücreti yatırıldığına dair dekont ve diploma sistemeyüklenerek yapılacaktır.
  • Uzaktan eğitim Başvurusu için E-imza/Mobil imzaya gerekyoktur.
  • Başvurularda, Diploma, mezuniyet belgesi, Üniversiteden alınan onaylı yazı veyaE-Devletsisteminden alınacak “Barkod doğrulama kodu” bulunan belgeler kabuledilecektir.
  • Çevre Görevlisi Adayları için uzaktan eğitim başvuruları 31 Mart – 12 Nisan 2017tarihleriarasında kabul edilecek olup, başvurular http://uzaktanegitimcsb.gov.tr/internet adresinden yapılacaktır.

 

İletişimiçin;

 

Ad-Soyad Tel E-Posta
PelinBAŞARISOY 0(312) 410 1985 pelin.basarisoy@csb.gov.tr
AylinÖZMAN 0(312) 410 1837 aylin.ozman@csb.gov.tr
AliÇEVİK 0(312) 410 1995 ali.cevik@csb.gov.tr
Hakan YEŞİL 0(312) 410 1973 hakan.yesil@csb.gov.tr
ŞabanTAMDEMİR 0(312) 410 1864 saban.tamdemir@csb.gov.tr

31.03.2017