Çevre Görevlisi Yönetmeliği

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANISMANLIK FİRMALARI HAKKINDA
YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları
ve belgelendirilmeleri ile çevre danısmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine iliskin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında çalısacak çevre görevlilerinin ve çevre danısmanlık firmalarının
görevleri, nitelikleri, çalısma usul ve esasları, basvuruların değerlendirilmesi, yeterlik
belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili
konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci
Ek maddesine dayanılarak hazırlanmıstır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Çevre danısmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans basvuru hizmeti
yeterliği alan kurulusları,
c) Çevre danısmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve
lisans basvuru hizmeti konusunda yeterlilik almıs firmalara verilecek belgeyi,
ç) Çevre görevlisi: Denetime tâbi tesis veya faaliyetler ile çevre danısmanlık
firmalarında çalısacak Bakanlık tarafından belgelendirilmis kisileri,
d) Çevre görevlisi belgesi (ÇGB):Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek
belgeyi,
e) Firma: Çevre danısmanlık firmalarını,
f) İç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe
giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmis çevre
danısmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini,
g) Yetkili makam: Bakanlık merkez teskilatını ve il çevre ve orman müdürlüklerini,
h) Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi veya çevre danısmanlık yeterlik belgesinin
(ÇDYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 5 yıllık geçerlilik süresini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Görevlisinin Nitelikleri, Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Görevlisi
Çalıstırma Kriterleri
Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler
MADDE 5 – (1) Tesis veya faaliyetlerde, çevre yönetim birimlerinde veya
yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarında çalısacak çevre görevlilerinde aranılacak
nitelikler asağıda verilmektedir.
a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda
mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, insaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kimya
mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden mühendisliği, ziraat
mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça
yapılacak veya yaptırılacak sınavda basarılı olmak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
listesi 7 nci baslığı altında sayılan faaliyet veya tesisler için, bu maddenin (a) bendinde sayılan
bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam
ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda basarılı olmak,
c) Bakanlık merkez ve tasra teskilatının çevre yönetimi ve çevresel etki
değerlendirmesi birimlerinde, bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen görev ve sürelerde
çalısmıs olmak,
d) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm almamıs olmak.
Çevre görevlisi belgesi
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
özelliklere sahip kisilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan
alarak basarılı olanlara çevre görevlisi belgesi Bakanlık tarafından verilir
(2) Çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almıs çevre
mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında doktora ve üzeri akademik unvana sahip kisilere
istekleri halinde sınav sartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
(3) Bakanlık merkez ve tasra teskilatının çevre yönetimi ve çevresel etki
değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;
a) Çevre ve orman uzmanı veya uzman yardımcısı, sube müdürü veya 4 yıllık
üniversite mezunu olup teknik personel olarak en az bes yıl görev yapmıs olanlara,
b) Đl müdür yardımcısı, il müdürü, daire baskanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev
yapmıs olanlara,
istekleri halinde sınav sartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
(4) Bu maddenin 3. fıkrasında yer alan süreler bentlerde belirtilen görevlerde
bulunmak kaydıyla, farklı görevlerde geçen çalısma süreleri toplanarak değerlendirilir. Đl
müdür yardımcısı ve üstü olarak sayılan görevlerde en az 1 yıl görev yapmıs olması halinde
aranacak toplam süre 3 yıldır.
(5) Çevre görevlisi belgesi için basvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır.
Çevre görevlisi çalıstırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri
MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1
listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, Çevre Yönetim Birimlerini kurmak ya da
yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmis
çevre danısmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak
zorundadır.
(2) Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin
istihdam edilmesi veya Çevre Yönetim Biriminin kurulması ya da çevre danısmanlık
firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin
alınması zorunludur.
(3) Belediyelerde ve mahalli idare birliklerinde; atıksu arıtma, katı atık bertaraf, asfalt
üretimi gibi çevreye etkisi olan tesisleri ile kendi bünyelerinde islettikleri çevresel etkiye
sahip tesisleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıstırmakla ya da
yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda
çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler.
(4) Sağlık kurulusları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az
bir çevre görevlisi çalıstırmak ya da yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından hizmet
almakla yükümlüdür.
(5) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
listesinde yer alan tesis ve faaliyetler, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sağlık kurulusları
ve hastaneler istedikleri takdirde çevre yönetim birimi kurabilirler.
Çevre yönetim biriminin nitelikleri
MADDE 8 – (1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya
çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almıs çevre görevlisi olmak üzere
en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.
Çevre danısmanlık firmalarının nitelikleri
MADDE 9 – (1) Çevre danısmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi
istihdam etmek zorundadır.
(2) Çevre danısmanlık firmaları bünyesinde çalısan çevre görevlilerinin en az 2/3’ü
çevre mühendisi olmak zorundadır.
(3) Çevre danısmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalısacak çevre
mühendisliği dısındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en
az üç yıl çalısmıs olması gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlilerinin ve Çevre Danısmanlık Firmalarının Yükümlükleri
Çevre görevlilerinin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalısan çevre
görevlisi;
a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir sekilde yürütmek ve koordine
etmekle,
2) Yürütülen çalısmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik
gerçeklestirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet
sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini
sağlamakla,
4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna
uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip
giderilmediğinin takibini yapmak,
5) Çalısanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalısmaları yapmak ve
özendirici faaliyetler düzenlemekle,
b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri
alma, güncelleme ve/veya yenileme çalısmalarını yürütmekle,
c) Đstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak
iletmekle,
ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
1)Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
2) Đstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.
Çevre danısmanlık firmalarının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Çevre danısmanlık firmaları; bu yönetmeliğin 10 uncu maddesinde
belirtilen yükümlülüklere ek olarak;
a) Đlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;
1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1
listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
2) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
listesinde yer alanlar için ayda en az bir
tam gün çalısmasını sağlamakla,
b) Hizmet alımı sözlesmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği
tesis veya faaliyeti en geç yirmi is günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,
görevlidir.
(2) Çevre danısmanlık firması tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hizmet
alanları sorumluluktan muaf tutmaz.
(3) Çevre danısmanlık firmaları;
a) Đstihdam edilen personelin TC kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını
Bakanlığa bildirmekle,
b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya ise baslaması,
durumunda Bakanlığa ve/veya il çevre orman müdürlüğüne on is günü içerisinde haber
vermekle,
c) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki sartların sağlanamaması halinde on is günü
içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on is günü içerisinde uymakla,
d) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değismesi halinde bu durumu on is günü
içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
f) Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
g) Yeterlik belgesi alma asamasında sundukları belgelerde meydana gelecek
değisiklikleri, değisiklik tarihinden itibaren on is günü içinde Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.
(4) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, basvuruda beyan ettikleri adres
dikkate alınır. Adres değisikliğini on is günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken
beyan ettiği adresle yapılan yazısmalar firmaya tebliğ edilmis sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Danısmanlık Hizmeti Verecek Firmaların Yeterliliklerine Đliskin Usul ve Esaslar
Çevre danısmanlık hizmeti verecek firmaların yeterlik müracaatında gerekli
belgeler
MADDE 12 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar Bakanlığa basvururlar.
Basvuruda asağıdaki belgeler istenir.
a) Firmaların çevre ile ilgili; mühendislik, müsavirlik, arastırma-gelistirme, etüt,
fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıstığını gösteren Ticaret Sicil
Gazetesi’nde yayımlanan sirket kurulus senedi veya ana sözlesmesi veya tüzüğü,
b) Adres ve iletisim bilgileri,
c) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası ile TC
kimlik numarası,
ç) Bakanlıkça belirlenen yeterlik belge ücretinin, Bakanlık Döner Sermaye Đsletmesi
Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont ile bu Yönetmeliğin Ek-1 inde örneği verilen
fatura bilgi formu.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgeler kamu kurum veya
kuruluslarının basvurularında aranmaz.
(3) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle
elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eder.
Basvurularının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yeterlik Belgesi basvurusunda eksiklik tespit edilmeyen Çevre
yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans basvuru hizmeti verecek firmalara Ek-4’de yer alan
çevre danısmanlık yeterlik belgesi verilir.
(2) Yeterlik Belgesi süresi bes yıldır. Firmalar, süre bitiminden en az otuz is günü önce
Yeterlik Belgesini vize ettirmek için Bakanlığa basvurur. Vize basvuru dilekçesine vize
basvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.
(3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde onbes is gününde basvuru
sonuçlandırılır. Eksik belgeler on is gününde tamamlanır. Aksi halde basvuru ret edilmis
sayılır.
BESİNCİ BÖLÜM
Çevre Danısmanlık Firmalarının Denetlenmesi, Belgelerinin Askıya Alınması ve Đptali
Çevre danısmanlık firmalarının denetlenmesi
MADDE 14 – (1) Yeterlik belgesi alan firmaların, yeterlik kosullarını sürdürüp
sürdürmediği Bakanlıkça denetlenir. Firmalar, denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve
belgeyi sunmakla yükümlüdür.
(2) Yeterlik belgesi alan firmalar veya hizmet verdiği faaliyet veya isletmenin
denetimi sonunda bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan “Çevre Görevlisi ve Çevre
Danısmanlık Firmalarını Değerlendirme Formu” Bakanlık çevre denetim görevlileri
tarafından doldurulur. Bu formda yer alan puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni
vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar baslatılır.
(3) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık
tarafından denetlenir.
Belge iptali ve askıya alma
MADDE 15 – (1) Asağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi;
a) Yeterlik belgesi basvurusunda yanlıs veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge
düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,
b) Danısmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlıs ve yanıltıcı belge ve bilgi
verdiği tespit edilmesi halinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, isletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya
eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde,
d) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde 2 defa 100 ceza puanı olan ilgili firmanın
yeterlik belgesi,
iptal edilir.
(2) Asağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi askıya alınır.
a) Yapılacak denetimler veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince yapılması
gereken bildirimler sonucunda, yeterlik kosullarını tasımadıkları veya verilen taahhütlere
uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde üç ay süre ile
askıya alınır,
b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre yapılan denetim
esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan firmaların
yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır,
(3) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların:
a) Bu durumları il çevre ve orman müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen firmaya
bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır.
b) Yeterlik belgesi basvuruları, iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süre ile dikkate
alınmaz.
c) Çevre danısmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği
tarihten önce basvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa veya il çevre ve orman müdürlüklerine
sunulmus tesislerin izin ve/veya lisans islemlerinin tamamlanmasına izin verilir.
(4) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibine/sahiplerine altı ay süre ile aynı
konuda yeterlik verilmez.
ALTINCI BÖLÜM
Çevre Görevlisi Sınavı, Çevre Görevlisi Belgelerinin Đptali ve Askıya Alınması
Çevre görevlisi sınavı
MADDE 16 – (1) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları
konularını kapsar.
(2) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya
yaptırılır.
(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar basarılı olmus sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre
görevlisi belgesini almaya hak kazanır.
(4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık
Döner Sermaye Đsletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.
Çevre görevlisi belgelerinin iptali ve askıya alınması
MADDE 17 – (1) Asağıda yer alan durumlarda çevre görevlisi belgesi;
a) Çevre görevlisi belgesi basvurusunda yanlıs veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya
belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,
b) Danısmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlıs ve yanıltıcı belge ve bilgi
verdiği tespit edilmesi halinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, isletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya
eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde,
iptal edilir.
(2) Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/isletmenin denetimi sonunda bu
Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danısmanlık Firmaları
Değerlendirme Formu” Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüğü çevre denetim görevlileri
tarafından doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi
belgesi bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100
ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir.
Puanlamalar bes yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiğinde puan
sıfırlanıp puanlama tekrar baslatılır.
(3) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, altı ay süre ile yeni belge verilmez.