Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 29834

                                                  R.G. Tarihi: 21.9.2016

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1’in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ekin sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

|----------------------------------------------------------------------|
| 8. Atık Yönetimi                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava      |
| emisyon konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet tüm geri      |
| kazanım tesisleri ile atık yakma ve beraber yakma tesisleri için     |
| geçerli değildir. Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda       |
| getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış  |
| lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir) 1,2             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2 Hurda parçalama tesisleri dahil hurdaların veya ömrünü           |
| tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri,     |
| atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri, tanker          |
| temizleme tesisleri ile PCB arındırma tesisleri 1,2                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.3 Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri 1,2,3                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) 1,4          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 1,2              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.6 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri 1,2                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7 Biyobozunur Atık İşleme Tesisleri 1,2                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7.1 Mekanik Ayırma                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7.2 Biyokurutma                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7.3 Biyometanizasyon                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7.4 Kompost                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.8 Maden Atığı Bertaraf Tesisleri 1,2                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.8.1 Depolama                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.8.2 Derine Enjeksiyon                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.8.3 Alıcı Ortamda Bertaraf                                         |
|----------------------------------------------------------------------|

                                                                       ” “

1 : Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler 2 : Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler 3 : Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri

    ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik

    kapsamındaki iş ve işlemleri, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve

    esasların yayımlanmasını müteakip başlatılacaktır. 4 : İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans

    konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların

yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu

    başlığı altında değerlendirilecektir.

     MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin 8 inci maddesi ve dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|----------------------------------------------------------------------|
| 8. Atık Yönetimi                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Ambalaj atığı toplama-ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri      |
| (Hava emisyonu konulu çevre iznine getirilen muafiyet geri kazanım   |
| tesisleri için geçerli değildir.) 1,2                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2 Ambalaj atıkları dışındaki, tehlikesiz atık niteliğinde olan     |
| plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıkların geri kazanıldığı   |
| tesisler 1                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık  |
| kabul tesisleri 1,2                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.4 Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisleri 1,2                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.5 Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisleri 1,2,3                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.6 Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisleri 1,2,3            |
|----------------------------------------------------------------------|

                                                                       “

1 : Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler 2 : Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler 3 : Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri

    ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik

    kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve

    esasların yayımlanmasını müteakip başlatılacaktır. 4 : İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans

    konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların

yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu

    başlığı altında değerlendirilecektir.

                                                                     “

     MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B ve Ek-3C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.