Çevre Mühendisi Kimdir?

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanlarIa çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır.

Dünya nüfusunun hızla artması, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme, tarımda verimi arttırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı çevre kirliliğinin en temel nedenlerindendir. Ayrıca gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu da her geçen gün hızla artmaktadır.

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı, insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ve tüm canlılar için yaşanabilir bir çevre oluşturulması ile ilgili mühendislik dalıdır. Günümüzde diğer mühendislik dalları doğal kaynakları tüketirken, Çevre Mühendisliği, doğal kaynak kullanımını en aza indirerek doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışır. Üzerinde yaşadığımız çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi, canlı yaşamının devamı, insan sağlığı ve refahı için, çevrenin iyileştirilmesine yönelik gerekli mühendislik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırmaya meraklı,
– Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
– Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
– İşbirliğine açık, kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK ALANLARI

– Içme ve kullanma Suyu Temini, Iletimi, Arıtımı ve Dağıtımı
– Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Toplanması, Arıtılması, Geri kazanılması ve uzaklaştırılmaları
– Yüzey Drenaj ve Yağmur Sularının Toplanması, Deşarjı ve Arıtılması
– Katı Atıkların Toplanması,Taşınması, Geri Kazanımı, Uzaklaştırılması ve Işlenmesi
– Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Berterafı
– Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve uygulamaları.
– Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, ÇED Raporlarının hazırlanması ve uygulanması
– Çevre kaynaklarının Modellenmesi
– Çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Kontrolluk,Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri
– Farklı çevresel kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirme
– Gürültü Kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi
– Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi çalışmaları
– Kirletici kaynakların kirliliğinin tesbitine ilişkin kontrolluk, uygulama ve yönetim hizmetleri

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Bulunan Üniversiteler

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu,
 • Ahi evran Üniversitesi Kırşehir,
 • Aksaray Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi (Eskişehir),
 • Atatürk Üniversitesi (Erzurum),
 • Bahçeşehir Üniversitesi  İstanbul
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas),
 • Çanakkale Onsekiz Mart (Sivas),
 • Çukurova Üniversitesi (Adana),
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir),
 • Erciyes  Üniversitesi Kayseri
 • Fatih Üniversitesi İstanbul
 • Fırat Üniversitesi (Elazığ),
 • Harran Üniversitesi (Şanlıurfa),
 • İstanbul Üniversitesi,
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),
 • Kocaeli Üniversitesi,
 • Marmara Üniversitesi (İstanbul),
 • Mersin Üniversitesi,
 • Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara),
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi (Konya),
 • Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),
 • Uludağ Üniversitesi (Bursa),
 • Trakya Üniversitesi (Edirne),Çorlu Mühendislik Fakültesi,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul),
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

Çevre Mühendisliği Bölümünde Bulunan Dersler

Çevre mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl kirlenmesi, deniz deşarjı), Su ve Pis Su Mühendisliği (su temini ve atık suların uzaklaştırılması), Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.