Hangi İşletmeler Gürültü Konulu Çevre İzni Almalıdır?

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) çerçevesinde çevresel gürültü yönünden izin kapsamına girip girmediğini yada muaf olup olmadığını bilmemiz gerekiyor.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin (ÇGDYY) 33.ç maddesine bakılmaksızın gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Çevre İzin Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmemiş işletmelerin ise, ÇGDYY Madde 33.ç kapsamında belirlenen; – 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar, -çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan, -bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan; durumlardan birine haiz olması durumunda gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur.