LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI…

 

EPDK’ nın LPG piyasası eğitim ve sorumlu müdür yönetmeliği 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik  LPG  piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almak zorunda.

Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların TMMOB’a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası alacak.

Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramayacak ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirmeyle imalat görevi veremeyecekler.

Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıl olarak kararlaştırıldı. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenler yeniden eğitim alacak.  LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenecek ve  görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenler ise  yeniden eğitim alacak.

Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunlu hale getirildi. Bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdür başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev yapamayacak.

Dolum tesisleri için sorumlu müdürlerin; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olması gerekiyor.

Otogaz istasyonları içinse meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapma şartı aranacak.

 

Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük yapamayacak

Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumlu olacak. Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmayacak. Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ise saklı kalacak.

Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu olacak. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça yeralacak. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile kısıtlanmayacak.  Sözleşme süreleri en az bir en çok beş yıl şeklinde belirlenecek.

Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirecekler.