Atıksu Arıtma Çamuru Karakterizasyonu

Atıksu Arıtma Tesisi

ATIKSU ARITMA ÇAMURUNUN KARAKTERİZASYONU

             

Arıtma çamuru kaynağına ve önceden geçtiği işlemlere bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak bu çamurların geçmişine bakarak tanımlanması sadece kalitatif bilgi vermektedir. Bu nedenle, pek çok parametre geliştirilmiş ve  arıtma çamurunun spesifik özelliklerini, bu çamurun meydana geldiği arıtma metoduna bağlı olarak, ölçmek gayesi ile testler geliştirilmiştir.

 

Bu metotlardan bazıları ulusal standart metotlar olarak, bazıları ise uluslar arası standart metotlar olarak kabul edilmiştir. Ancak uygulanan metotlar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle günümüzde, Avrupa’da uygulanacak standart metotları ortaya koymak amacını hedeflemiş CEN/ TC308/WGI adlı bir çalışma sürdürülmektedir.

 

Arıtma çamurlarının sınıflandırılmasında kullanılan parametreler arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler bulunmaktadır:

 

·      Fiziksel parametreler, arıtma çamuru hakkındaki işlenebilirlik ve ellenebilirlilik bilgilerini vermektedir;

 

·      Kimyasal parametreler, çamurun içinde bulunan besinlerin (nutrient) ve toksik / tehlikeli maddelerin varlığını ve dolayısıyla tarım için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemekte yardımcı olur;

 

·      Biyolojik parametreler atık su çamuru içindeki mikrobik faaliyetleri ve organik madde / patojenlerin varlığı ve böylelikle çamurun emniyetli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını belirler.

 

Tablo 4.1 atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurların karakterizasyonunda kullanılabilecek parametreleri ve bunların arıtma ve bertaraf işlemleri ile ilişkilerini vermektedir.

 

Parametrelerin Karakterizasyonu

Arıtma çamurunun karakteristik özellikleri tamamen uygulanan işleme ve bertaraf tekniklerine bağlıdır. Tablo 4.1 de anlatılan işleme ve bertaraf tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan en önemli parametreler aşağıda açıklanmıştır.

 

Zirai Kullanım

Kuru Madde

 Kuru madde, arıtma çamurunun taşınması, zirai olarak kullanılması ve bu gaye için kullanılırken uygulanan yayma işlemleri sırasında önemli bir role sahiptir. Zirai kullanım sırasında uygulanan metotlar ve sistemler çamurun reolojik (akışkanlık) özelliklerine bağlıdır.

 


Uçucu Katı Maddeler (Organik Madde)

 Uçucu katı maddeleri stabilize ederek azaltmak özellikle koku problemlerinin oluşmasını engellemek için önemlidir. Organik maddenin toprak üzerinde olumlu etkisi vardır. Ancak, arıtma çamurunun zirai amaçlarla kullanılabilirliği organik madde yapısındaki değişikliklerden önemli derecede etkilenmez.

Besinler, Ağır Metaller, Organik Mikro- kirleticiler, Patojenler, pH

 Arıtma çamurunun zirai amaçlı olarak kullanılabilirlik miktarları, atık çamur ile uygulama yapılacak  toprağın kendi yapısında bulunan besin, ağır metal ve organik mikro kirletici oranlarına göre değişiklik gösterir ve oluşabilecek olası riskler patojenlerin mevcudiyetine bağlıdır. Yukarıda anlatılan bütün faktörler pH tarafından etkilenir.

 

Kompostlaştırma

 Sıcaklık, Kuru Madde Miktarı ve  Uçucu Katı Maddeler

 Arıtma çamurunun kompostlaştırılması söz konusu ise, bu sürece ait performans doğrudan sıcaklığa, kuru madde miktarına ve uçucu katı madde miktarına bağlıdır. Bu durum, kompostlaştırma sırasında meydana gelen hem biyolojik değişim hem de hijyenizasyon (patojenlerin azaltılması) aşamaları için geçerlidir. Kompostlaştırmanın gerçekleşmesi için genel olarak % 40-60 oranında katı atık konsantrasyonuna ve ortalama 60 C’lik bir sıcaklığa ihtiyaç vardır.

 

Besin Değeri (Nutrients)

 Kompostlaştırma sürecinin uygun olarak gelişmesi ve iyi bir son ürünün elde edilmesi için C/N oranının önemi büyüktür. Bu oran (C/N) için 25-30 arası değerler hedeflenmeli ve süreç boyunca mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır.

 

Ağır Metaller ve Organik Mikro-Kirleticiler

 Atık çamur içindeki ağır metaller ve organik mikro-kirleticiler kompostlaştırma prosesi için toksik özellik taşıdıkları gibi elde edilen kompostun da uygulama alanını sınırlarlar.

Yakma

Sıcaklık, Kuru Madde, Uçucu Katı Maddeler, Kalorifik Değer

Yakma işleminin ekonomisi dış kaynaklı yakıt ihtiyacına önemli ölçüde bağlıdır. Bu nedenle yukarıda sıralanan parametreler yanmanın kendiliğinden devam edip etmeyeceği konusunda önemli rol oynamaktadır.

 

Reolojik (akışkanlık) Özellikleri

Çamurun reolojik (akışkanlık) özellikleri yakma tesislerindeki besleme sistemi için önem taşımaktadır.

 

Ağır Metaller, Organik Mikro-Kirleticiler

Yakma tesislerinde ortaya çıkan emisyonların toksik özellikeleri (gaz, sıvı, katı) kaynak olarak kullanılan yakıtta bulunan ağır metal ve organik mikro-kirleticilerin varlığına ve / veya işletme hatalarına bağlıdır.


 Düzenli Depolama

Kuru Madde

Atık çamurlarının yeterince sabit yapıda olup olmadığının bilinmesi depolanma aşamasında önem arz eder. Buna ek olarak arıtma çamurunun reolojik (akışkanlık) özellikleri de depolama sahasının kapasitesinin belirlenebilmesi açısından önem taşır.

 

Uçucu Katı Maddeler

Atık çamur içindeki uçucu katı maddelerin varlığı kötü kokuların oluşmasına ve depolama gazı oluşumu dahil depolama sahasında süre gelen çürüme prosesinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.

 

Ağır Metaller

Atık çamur içinde bulunan ağır metaller çürüme prosesini ve sızıntı suyu kalitesini olumsuz yönde etkileyebilirler.

 

Yukarıda anlatıldığı gibi kuru madde ve uçucu katı maddeler tüm uygulama/bertaraf teknikleri için arıtma çamuru tanımlanmasında en önemli parametrelerdir. Bu maddelerin miktarları stabilizasyon ve katı-sıvı ayırma prosesleri ile en aza indirgenebilir. Bu prosesler de nerede ise tüm atık su arıtma tesislerinde ve daima mevcuttur.

 

 Stabilizasyon

Stabilizasyon, maddelerin zaman içinde stabil kalma özelliğidir. Bu özellik, fiziksel olmayıp temelde maddenin biyolojik ve kimyasal yapısına bağlıdır. Stabilizasyonu sağlamak için çok sayıda parametre potansiyel olarak mevcuttur (2). Stabilizasyon kavramı genel olarak koku ile ilişkilidir. Çünkü koku, analitik olarak ölçülmesi zor bileşenlerden ortaya çıkar ve bu nedenle de stabilizasyon kavramı ile bir dereceye kadar ilişkilidir.

 

Kokunun kantitatif olarak ölçülmesi ancak seçilmiş bir grup insandan oluşan bir paneldeki her kişiye (kokunun tanımlanamayacak noktaya gelinceye kadar) giderek seyreltilmiş miktarda kokulu gazların koklatılması ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu ölçümler, karmaşık, pahalı ve sahada yapılmaları mümkün olamayan ölçümlerdir.

 

Uçucu (katı) maddelerin /toplam katı maddeler oranı ve/veya yok edilen uçucu katı atık madde yüzdesi stabilite endeksi olarak kullanılabilir.  0.6 oranından düşük oranlar ve %40′tan daha yüksek yüzdeler genel olarak stabilizasyona ulaşıldığının göstergesidir.

 

Stabilite ölçümü, uçucu askıda katı madde miktarı, KOİ, BOİ ve organik karbon, ATP ve enzimatik faaliyet gibi, organik substrat konsantrasyonunu tayin eden ölçümlerin yapılmasını da içerebilir.


    Katı – Sıvı Ayırma

Katı-Sıvı ayırma işlemleri koyulaştırma ve kurutma işlemlerini kapsar. Koyulaştırma, filtrasyon ve gravitasyon / santrifüj gibi prosesler yardımı ile arıtma çamurunun sahip olduğu katı atık konsantrasyonunun (normal olarak 2 – kere) arttırılması olarak tanımlanır. Maddenin koyulaşma kabiliyeti arıtma çamurunun ölçülü bir kap içine (graduated cylinder) konularak bunun içindeki katı atıkların çökelmesini ile is tayin edilir. Bu tayin yöntemi çeşitli hatalara (duvar etkisi, köprü oluşumu, sıvı yüksekliği gibi parametrelere bağlı olarak) açıktır. Ancak bunlar uygun kolon çapı (100 m) ve yüksekliği (500-1000 mm) kullanılarak ve içine de yavaş olarak dönen bir karıştırıcı konularak önlenebilir (1). Diğer bir teknik ise düşük hızda çalıştırılan (stroboskopik) bir santrifüjün kullanılmasıdır. Bu tayin yöntemi (test), çabuk olarak gerçekleştirilebilir ve az miktarda arıtma çamuruna gereksinim duyar(5).

 

Kurutma, atık çamur içindeki katı atık madde miktarını daha da fazla arttırmak işlemidir. Bu da, genellikle bir şartlandırmadan sonra yapılan, filtrasyon veya santrifüjleme ile gerçekleştirilebilir. Kurutma işlemi genel parametrelerle ve spesifik testlerle tayin edilebilir. Spesifik testler, spesifik teknikler olarak da düşünülebilir.

 

Kurutmayı tayin eden klasik parametre, filtrasyona karşı gösterilen Spesifik Dirençtir. Bu da, birim kuru katı ağırlığa sahip olan filtre yüzeyine birikmiş kek tabakasının filtrasyona karşı gösterdiği direnç anlamına gelmektedir. Arıtma çamurunun filtre edilebilme derecesi sıvı maddenin katı maddeden ayrıştırılmasına karşı direnci ile belirlenir. Ortalama spesifik direnç katsayıları arıtma çamurunun belirli basınç ve ısı şartları altında filtreden geçme süresi ile belirlenir. 10-12 m/kg veya daha düşük değerler iyi bir endüstriyel filtrasyonu gösterir  (işlenmemiş/ham atık çamurlar genellikle 10-14 m/ kg değerini aşarlar).Spesifik direnç, arıtma çamurunun bazı kimyasallar (organik /inorganik) kullanılarak şartlandırılması ile azaltılabilir. Direncin değişik basınçlarda ölçülmesi ile, Sıkıştırılma katsayısı elde edilir. Bu da en uygun çalışma basınç seviyesinin ne kadar olması gerektiği hakkında bilgi verir.

 

Kapiler Emme Zamanı (Capillary Suction Time – CST = sıvıların filtre üzerine yerleştirilen kekten belirli bir mesafeyi geçme süresi ) filtrasyon kabiliyetini tayin etmek için kullanılan basit, çabuk ve yararlı bir yöntemdir. Ancak bu yöntem (CST) karşılaştırmalı tayinler için iyidir. Ayrıca çok problu CST cihazları kullanılarak doğrudan, ancak daha az hassas olmak kaydı ile, spesifik direnç tayinleri de yapılabilmektedir.

 

Vakum filtreleri ile pres filtrelerin performanslarının tayinleri için spesifik testler mevcuttur. Filtre-yaprak testi vakum filtrelerdeki filtreleme döngüsünü tekrarlayarak bu tür filtrelerin performanslarını tayin ederken, vakum altında veya basınçla drenaj ve flitrasyon işlemi yapan testler de pres filtrelerin performans tayinlerini yapabilmektedir (4, 6).

 

Santrifüjlenebilme kabiliyeti, arıtma çamurun santrifüj kuvvet altında kurutulması olarak tanımlanmaktadır. Bu işlemden sonra çamur, kolaylıkla bir Arşimet vidası vasıtası ile taşınabilir kıvamda olmak zorundadır. Uygulamada kullanılan bir makinenin içinde bulunduğu tüm gerçek çalışma koşullarını laboratuar ölçeğinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle arıtma çamurunun santrifüjlenebilme parametreleri (çökelebilme, dönebilme, floklaşma kuvveti) ayrıca ölçülmelidir. Vesilind (8) tarafından teklif edilen bir yöntem ile çamurun çökelebilme ve dönebilme özellikleri tayin edilebilmektedir. Vesilind ve Zhang (10) arıtma çamurunun, çamur içindeki nihai katı madde konsantrasyonunu uygulanan santrifüj süresi ve gravite adedi ile ilişkilendirerek, tanımlanabileceğini ortaya koymuşlardır. Diğer bir yöntem, Santrifüjlemeye karşı gösterilen Spesifik Direnç indeksinin hesaplanmasını öngörmektedir. Bu yöntemde, farklı sürelerde standart olarak karıştırmanın yapıldığı çamurların CST ölçümleri (7) yapılmakta ve çamurun floklaşma kuvveti ortaya konulmaktadır.

 

              Sonuçlar

Arıtma çamurlarının karakterizasyonunu ortaya koymak için çok sayıda fiziksel,  kimyasal ve biyolojik parametre ve testler mevcuttur. Bunların yardımı ile arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı sırasında çevreye olan etkileri tayin edilebilir.

 

Yukarıda tartışılan testlerle ilgili bir problem, bunların yapıldığı laboratuarlardaki metodolojilerin ve uygulamaların farklı koşullar altında gerçekleştirilmesi ve bu nedenle de elde edilen sonuçların seyrek olarak birbiri ile mukayese edilebilir sonuçlar vermesidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için, Avrupa Standardizasyon Organizasyonu  (CEN-TC308) adı altında bir Teknik Komite oluşturmuş ve arıtma çamurları karakterizasyonu tayininde kullanılan met...

Read More

Aksaray’a Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

enerji cevremuhendisiyim.com

Aksaray Belediyesinin Güneş enerji santrali (GES) kurulması amacıyla Mart ayında Ahiler Kalkınma Ajansına sunduğu proje desteklenmeye uygun bulundu. Toplam proje maliyeti 1 milyon 115 bin 296 lira olan GES proje bedelinin yüzde 45′i ahiler kalkınma ajansı tarafından, diğer yüzde 55’lik kısım da Aksaray Belediyesi tarafından karşılanacak.


Aksa...

Read More

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

çevre mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 14 farklı tezsiz yüksek lisans programı internet üzerinden yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Middle East Studies, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ve Turizm İşletmeciliği;  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim; programları yürütülmektedir.

Read More

ÇMO’dan Basın Açıklaması

çevre mühendisliği

KPSS 2013/1 tercih kılavuzu yayımlanmıştır. 3 İlçe Belediyesi, 2 İl Özel İdaresi, birkaç kamu kurumu dışında Çevre Mühendisi kadrosu açılmadığı, toplamda Türkiye çapında sadece 29 Çevre Mühendisi’nin kamuda istihdam edileceği duyurulmuştur.

Çevre Mühendisi istihdam edecek kamu kurumları arasında ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bulunmamaktadır.

Read More

Yenilenebilir Enerji Üretimi Artıyor

ruzgar-enerji

Yenilenebilir enerji, 2016′ya kadar en büyük ikinci elektrik kaynağı olabilir. Yenilenebilir enerji üretiminin dünya genelinde hızla arttığı bildirildi.

Uluslararası Enerji Kurumu (IEA), 5 yılı kapsayan tahmin raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, artan enerji talebini karşılamak ve yerel kirlililk sorunlarıyla mücadele için daha fazla rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri inşa ettiğini belirtti.

Yenilenebilir enerjilerin masraflarının kömür, doğalgaz, benzin gibi geleneksel kaynaklarınkinin altında olduğu vurgulandı.

Bu enerjinin, 2016′ya kadar kömürden sonra en büyük ikinci elektrik kaynağı olabileceği açıklandı.

30.03.2013

Read More

İSG Sınavına Gireceklerin Dikkatine!

çevre mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi Sınavı

ÇSGB’nın 1 Temmuz 2013 Tarihinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim programının yeni içeriğini yayımlayacaktır. Eğitim kurumlarına gönderilen bildirimlerde ise 4857 sayılı kanuna bağlı, yürülükten kalkan yönetmeliklerin yerine, 6331 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmliklerin geçerli olduğu söylenmektedir.
Ayrıca 4857 sayılı kanunun yürülükten kalkan 77. maddeden 89. maddeye kadar olan kısmının dışında kalan bütün içerikler sınav konularına dahildir.

4857...

Read More

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

iş-güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi için Alınması Gereken Eğitim

 İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Read More

Bursa’da Arıtma Tesislerine Online Takip

çökeltme-havuz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık sularını doğaya bırakan işletmeleri ‘Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme istasyonu’ ile anlık olarak online takibe aldı. Bir işletmenin kullandığı su miktarından, doğaya deşarj ettiği miktara ve deşarj edilen suyun kirlilik parametrelerine kadar tüm değerleri, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlık olarak izlenebiliyor.

Read More

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora

çevre mühendisliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Hakkında Bilgi

Yüksek Lisans Süresi

 

Yüksek Lisansı tamamlayabilmek için bir öğrenci 60 Kredisi Ders olmak üzere toplam 90 kredi almak zorundadır. Ders dönemi iki yarıyıldan oluşmakta olup bu süreçte öğrenci seminer ve Uzmanlık alan dersleri dâhil 60 krediyi (Her bir dönem de 30 kredi olduğu hesaba katıldığında 30 +30=60 kredi) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır. (danışman gerekli gördüğü takdirde bir dönemde 42 kredilik ders de verebilir. 60 kredi asgari koşuldur)Tez Dönemi ise en az 30 kredi olmak durumundadır 90 kredi’ye (60+30=90) ulaştıktan sonra Tez dönemi sona erebilir. Bunlar yasanın ön gördüğü asgari süredir. Dolayısıyla YL öğrencisi 1,5 yılın sonunda YL’sını tamamlayabilir.

 

Doktora Süresi

 

6111 Sayılı yasa doktora süresini şu şekilde tanımlanmıştır: Doktora sürecince öğrenci 180 kredi almak zorundadır. Ders Döneminde asgari (iki dönem 30+30= 60) 60 kredi almak durumundadır; Ders dönemini tamamladıktan sonra geriye 120 kredi kalmaktadır. Bu 120 krediyi de tez döneminde almak zorundadır. Tez 30 kredi olduğundan ve her bir dönemde de 30 kredi alabildiğinden 120 krediyi tamamlamak adına öğrenci Tez Dönemini 4 (dört) yarıyılda tamamlayabilmektedir (30+30+30+30=120 Kredi). 2 Dönem Ders ve 4 Dönem Tezini tamamlayan ve bu süreçte 4 başarılı Tez İzleme Komitesi (TİK) alan bir öğrenci Tez savunmasına girebilir.

Read More

Gaziantep Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans

çevre mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Harç Ücretleri

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin almaları gereken dersler,

- Eğitim yönetimi  teftişi planlaması ve ekonomisi programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin;

EB 561 Araştırma Yön.
EB 583 Top.Kal. Yön.
EB 567 Eğitim Denetimi
EB 582 Örg.Yönt. Kur.

Read More

Ormanlarımızı Bor Koruyacak

Bartın Üniversitesince geliştirilen projeyle,kağıt üretiminde ilk etapta yüzde 3 artış sağlayan borun sektörde verimliliği önemli oranda yükseltmesi planlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği organizsasyonu kapsamında Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünce, “Kraft Kağıt Hamuru Üretiminde Bazı Bor Bileşiklerinin Kağıt Hamuru Verimine Etkileri” konulu proje geliştirdi.

İki yıl içi...

Read More

Facebook’ta “Hashtag” Dönemi

facebook-picture
Facebook yeni hashtag sistemini resmi sitesinden duyurdu.
Yeni hashtag sistemini resmi sitesi üzerinden duyuran Facebook, üyelerin metin, fotoğraf ya davideo paylaşımlarında bundan böyle hashtag’leri kullanabileceklerini açıkladı.Bilindiği gibi hashtag’ler özellikle büyük organizasyon ve toplumsal olaylarda kullanıcılara düşüncelerini daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.Facebook ise yeni hashtag sistemiyle çoktan 1 milyarın üzerine çıkan kullanıcı sayısını artırmak ve pazarlama şirketlerine daha geniş reklam seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar artık Facebook üzerinde “#” işareti hashtag araması gerçekleştirebilecek, söz konusu etiketler üzerinden etkinlikleri, olayları ya da herhangi bir kampanya hakkında diğer üyelerin yazdıkları yorumları görebilecek. Bununla birlikte arkadaşlarınız ya da beğendiğiniz Facebook sayfalarının yaptığı paylaşımlardaki etiketlere tıklayabilecek, Instagram gibi diğer sosyal ağlarda kullanılan hashtag’lere de yine aynı şekilde ulaşılabilecek.

15.06.2013

Read More

Gazi Mühendislik Çevre Mühendisi İlanı

çevre mühendisliği

Gazi Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti Çevre Mühendisi Arıyor.

ARANAN NİTELİKLER;

     Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümünden Mezun,

          Gaziantep’te ikamet eden / edebilecek

          Çevre Görevlisi Belgesine Sahip olmak

Read More

Günçev Çevre Mühendisi Arıyor

çevre mühendisliği

GÜNÇEV MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Firmamız için;

Çalışma arkadaşları aramaktayız. (1 BAY + 1 BAYAN )

Aranan Nitelikler;

v  Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek,

v  Çevre Mühendisi Diploması veya Çevre Görevlisi Belgesi olan,

v  E...

Read More

Avrupa’nın En Çevreci 12. Havalimanı Türkiye’de

kuraklık

ICF Airports Antalya Havalimanı, Avrupa Havalimanları Birliği’nin (ACI Europe) “Karbon Akreditasyon” programında üçüncü etap olan “optimizasyon” seviyesine ikinci kez ulaştı. ICF Airports tarafından yapılan yazılı açıklamada, ICF Airport Antalya Havalimanı’nın Türkiye’de bu seviyeye ulaşan tek havalimanı olma özelliğinin yanı sıra Avrupa’da ise 12 havalimanından biri olarak Türkiye‘yi temsil ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 2009 yılından beri Avrupa Havaalanla...

Read More

Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşuyor

arıtma-tesisi

Adıyaman Atık Su Arıtma Tesisinin yapımıyla ilgili müteahhit firmaya yer tahsisi yapıldı.

İhaleyi alan Alman Firması Passovent-Roedier Firması Genel Müdürü Hasan Taşkın ve Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, meclis salonunda basın toplantısı düzenledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, çevre kirliliğine neden olan kanalizasyon atıklarının arıtılacağını belirterek, projenin finansmanını İPA’nın karşıladığını söyledi.

Necip...

Read More

Tuz Gölü Dünya Mirası Oluyor

tuz-gölü-lake-300x214

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Tuz Gölü ve çevresini Özel Çevre Koruma Bölgesi geçici aday listesine dahil etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun, Tuz Gölü ve çevresini özel Çevre Koruma Bölgesi geçici aday listesine dahil ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler’e yapılan resmi başvuruda Tuz Gölü, Akyaka (Gökova) ve Köyceğiz-Dalyan özel çevre koruma bölgelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması talep edildi.

Bakanlığın başvur...

Read More

Manavgat’ın İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

çevre kirliliği

Ortasından asırladır ırmak geçen Antalya’nın Manavgat ilçesinin içme suyu sorununun Avrupa Birliği (AB) destek kredisiyle çözüleceği belirtildi.

Ortasından asırladır ırmak geçen Antalya‘nın Manavgat ilçesinin içme suyu sorununun Avrupa Birliği (AB) destek kredisiyle çözüleceği belirtildi. Bir dönem Manavgat Çayı Suyu Temin Projesi ile İsrail‘e su satmaya çalışılan ilçede, içme suyu yenileme çalışmaları AB‘den gelecek olan 20 milyon Euro ile çözülmesi bekleniyor.

AB’den alınacak 20 mily...

Read More

Tehlikeli Atık Nedir? Türleri Nelerdir?

tehlike kuru kafa

TEHLİKELİ ATIK NEDİR?

Bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri  içeren evsel ve endüstriyel kaynaklı olabilen atıklardır.

    Eğer bir katı atık:

   1. Yanıcı ve parlayıcı

   2. Korozif

   3. Reaktif

   4. Toksik özelliğe sahipse bu katı atık tehlikeli atık sayılmaktadır.

YANICI PARLAYICI TEHLİKELİ ATIKLAR

-   Parlama noktası 60 C’den düşük sıvı çözeltiler

-    Normal sıcaklık ve basınç altında

-    Kendiliğinden yanabilen katılar

-    Yanabilir basınçlı gazlar (kısmen dolu sprey kutuları   dahil)

-    Oksitleyiciler

Yanıcı parlayıcı tehlikeli atıklar şunlardır;

  Alkol

—-   Aseton

—-   Asetik asit

—Xylen

—-   Yağlı boya

—Tiner

—-   Çözücüler ve karışımları

   Benzin

—   Kısmen dolu sprey kutuları

Korozif Tehlikeli Atıklar

Depolama tanklarını korozyona uğratır, dokunulması durumunda insan dokusuna zarar verir.

Sıvı çözeltiler: pH ≤ 2.0

                         pH ≥ 12.5

Örnekler:

   Asitler

   Bazlar

   Hidroksitler

  Boyler temizleme kimyasalları

Reaktif Tehlikeli Atıklar

Su ile şiddetli reaksiyona girerler.  Zehirli gaz ve duman oluştururlar aynı zamanda patlayıcıdırlar.

Örnek:

   Siyanür,

   Patlayıcılar,

   Pikrik asit,

   Etil eterler,

   Sülfit içeren atıklar.

Zehirli Tehlikeli Atıklar

Belirli konsantrasyonların aşılması durumunda zehirli özellik sergileyen atıklardır.

Aşağıda en çok rastlanan zehirli maddeler ve sınır konsantrasyonları(ppm) bulunmaktadır;

Arsenik 5.0                                           Tetrakloretilen 0.7

Trikloretilen 0.5                                    Krom 5.0

Kurşun 5.0                                            Gümüş 5.0

Metil etil keton (MEK) 200                  Baryum 100

Benzen 0.5                                            Kloroform 6.0

Selenyum 1.0                                        Kadmiyum 1.0

Vinil Klorür 0.2                                    Cıva 0.2

Read More

Konya’ya Elli Yıl Yetecek Su

icme-suyu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Tünel’den Konya’ya içme suyu getirilmesi ile ilgili ana isale hattının temel atma töreni Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla atılıyor. Törende Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 42 dev tesisinin temel atma ve açılışı da yapılacak.

Read More

Anız Yakmanın Cezası Caydırıcı Değil

anız-yakımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yakma yasağına uymayanlar hakkında dekar başına 33,83 lira para cezası uygulayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anız yakma yasağına uymayanlar hakkında dekar başına 33,83 lira para cezası uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü anız yakmanın çevreye verdiği zararları önlemek ve toprağın korunması amacıyla internet sitesinden duyuru yayımladı. Buna göre, Bakanlık, anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre Kanunu’nun 20. maddesine dayanarak dekar başına 33,83 lira idari para cezası uygulayacak. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak. Geçen yıl ise dekar başına 31,39 lira idari para cezası uygulanmıştı. Duyuruda, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebileceği belirtildi.

29.05.2013

Read More

Aksaray Çevre Mühendisi

çevre mühendisliği

Atasoylar Geri Dönüşüm/ Metal Çevre Mühendisi Arıyor

Aranan Nitelikler

-Çevre Mühendisliği diplomasına sahip

-Aksaray ilinde ikamet eden/ edebilecek olan

-Temsil yeteneğine sahip, insan ilişkileri kuvvetli

-Yeni mezun

Read More

Çevre Görevlilerinin Sorumlulukları

çevre mühendisliği

Çevre Görevlilerinin Görevleri, Sorumlulukları, Yükümlülükleri / Çevre Görevlisi Neyapar?

Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;

a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

Read More

İstanbul’da Atıksu Kongresi

cevre-aritma

Dünyanın en büyük sorunlarından olan ‘atık su’ konusu ve çözümleri İstanbul’da masaya yatırılıyor. Kent Orkestrasının dinletilerinin de olacağı kongre üç gün sürecek.

Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi (Istanbul3WCongress 2013), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İSKİ, DSİ  ve Birleşik Şehirler ve UCLG-MEWA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) nin katıklarıyla başlıyor.  33 ülkeden 36 şehir belediye başkanlarının ve 300 üst düzey yönetici katılacağı Istanbul3WCongress 2013 konferansını çok sayıda yabancı basında takip edecek.

Yerli ve yabancı ...

Read More

Doğa Yok Oluyor

kuraklık

Bitki türlerinin yarısından fazlası ile hayvanların üçte birinin, iklim değişikliği nedeniyle doğal yaşam alanlarının önemli bir kısmını kaybedebileceği belirlendi.

“Nature Climate Change” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hava sıcaklığının 2 dereceden daha fazla artması durumunda yeryüzündeki biyo-çeşitlilik ciddi oranda zarar görecek. Artan hava sıcaklığının 50 binden fazla bitki ve hayvan türü üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli ülkelerden bilim adamları, sera etkisi yapan gazların bir an önce kontrol altına alınması uyarısında bulundu.
Bilim adaml...

Read More

Alınacak 70 bin Memurun Kadro Dağılımı Belli Oldu

çevre-mühendisi

Devlet Personel Başkanlığı 2013 yılında alınacak 70 memur kadrosunun kurumlara göre dağılımını yayımladı.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu KanunHükmünde Kararnamenin 2 nci maddesindebelirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu

Read More

Türkiye’nin Hava Kirliliği Haritası Çıkarılıyor

hava kirlilği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emisyon ve meteoroloji verilerini değerlendirerek Türkiye‘nin hava kirliliği haritasını çıkaracak.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hava kalitesi mevzuatının Türkiye genelinde uygulanması için bölgesel hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sistemi oluşturulacak. Bu çerçevede İstanbul, Samsun, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Konya’da bölgesel temiz hava merkezleri kurularak, hava kalitesi izleme istasyonu sayısı 125′ten 331′e çıkarılacak.Merkezlerde, konumlandık...
Read More

Migros’tan Çevreci Atak

cevre-insan

Migros, organik atıklar ve satış kabiliyetini yitirmiş ürünlerini biogaza çevirerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Migros çevre bilinci ve farkındalığının yaratılması için uygulamalarına devam ediyor. Biosun işbirliği ile Migros, organik atıklar ve satış kabiliyetini yitirmiş ürünlerini biogaza çevirerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor.

Read More

ALES Soruları ve Cevapları

çevre mühendisliği

12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2013-ALESİlkbahar Dönemi Sınavı’nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına uluşmak için TIKLAYINIZ!

Read More

Yağışlar Barajları Doldurdu

barajlar

İçme suyu barajlarında İstanbul’da yüzde 90, Bursa’da yüzde 98, İzmir’de yüzde 89 ve Ankara’da yüzde 41 doluluk oranına ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2012–10 Mayıs 2013 tarihlerinde Türkiye genelinde kümülatif yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık yaklaşık 12,2, geçen yıla göre ise 6,1 artış görüldü.

İçme suyu maksatlı bara...

Read More

Büyük Projelerde ÇED Aranmayacak

marmara-denizi
Artık 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü, Nükleer Santraller gibi projelerde ÇED aranmayacak.

Hükümet, yaşama geçirmeyi amaçladığı dev projelerin, doğa ve çevreye verecekleri olası olumsuz etki nedeniyle iptal edilme olasılıklarının önüne geçmek için sürpriz bir adım attı. TBMM’ye sunulan Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortasi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı’na, Çevre Kanunu’nda yer almak üzere bir madde eklendi.

TBMM Plan ve Bütç...

Read More

Ergene ve Meriç Temizleniyor

seyfegolu

Ergene ve Meriç, Trakya’nın can damarları…

Bölgeyi baştan aşağı geçen iki nehir birleşerek Saros Körfezi’nde Ege’ye dökülüyor.

Bir süredir özellikle sanayi atıklarından dolayı kirlenen iki nehri temizlemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önemli bir adım atıyor.

Asıl amaç Ergene ve Meriç’in döküldüğü Saros Körfezi’ni eski günlerine kavuşturmak.

Çalışma ile ilgili açıklamayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Tekirdağ’da yaptı.

Bayraktar, Meriç ve Ergene’nin en kısa sürede temizleneceğini söyledi.

Bayraktar, “Meriç ile birlikte bunu mutlaka Saros Körfezi’ne akan kısmı pırıl pırıl tertemiz yapmak durumundayız. Her taraftan da kollektörler getirip Marmara´ya atacağız derin deşarj yapmak suretiyle, Marmara’yı bu bölgeyi mutlaka pırıl pırıl hale getirmek mecburiyetimiz var” dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Bayraktar, konunun bazı kesimler tarafından istismar edildiğini belirtti.

10.05.2013

Read More

Belediyelerce TUSELOG Projesi Görüşüldü

KATİ-ATİK

Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin işbirliğiyle düzelenen Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı(TUSELOG) “Biyobozunur ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması ile farkındalığın arttırılması” projesi çalışmalarına başlandı.

Türkiye’den 20, İsveç’ten 6 Belediye’nin katıldığı TUSELOG projesi çalışmalırında, Çevre ve Enerji başlığınında çalışmalarını arttırmayı hedefleyen Burdur, Malatya, Erzincan ve K...

Read More

Kuzey Denizleri Asitleniyor

kutup

Kuzey Buz Denizi’nin, karbondioksit emisyonları nedeniyle “hızla asitlendiği” bildirildi.

BBC’nin, Norveç Uluslararası İklim ve Çevre Araştırma Merkezi’nden bilim adamlarına dayandırdığı haberinde, kuzey denizlerinin özellikle yüzeye yakın sularının hızla asitlendiği belirtildi. Bölgede okyanus kimyasında geniş çaplı değişimleri izleyen bilimadamları, karbondioksit emisyonlarının şu anda durdurulması halinde bile Kuzey Buz Denizi’nin kimyasının, sanayi öncesi seviyelerine dönmesi için onbinlerce yıl geçmesinin gerektiğini söylediler.

Kuzey Buz Denizi’nde asitlenmeden, ...

Read More

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

çevre-mühendisi

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve

Read More

Bir Yılda 2 Ton Atık Pil

pil

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlayan ve fiziksel olarak hasara uğramış atık pillerin toplanması için okullarda ve sitelerde eğitim çalışması sonuçlarını gösterdi.

Belediye, okullar başta olmak üzere kamu binaları, muhtarlık, site ve iş yerlerine koyduğu pil toplama kutuları sayesinde 1 yılda 2 tona yakın atık pil topladı.

Çevreye ve doğaya telafisi olmayan izler bırakan pillerin, evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiğini bildiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İlçemizde atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak için başlatmış olduğumuz çalışmalardan olumlu sonuçlar aldık. Bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık iki tona yakın atık pil topladık. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Çöpe atılan atık pilin zamanla toprağı ve yer altı sularını kirlettiğini ifade eden Başkan Böcek, cadde ve sokaklara da atık pil toplama kutuluları yerleştireceklerini belirtti.

03.05.2013

Read More

Muğla Atıksu Arıtma Tesisi İşletmeye Alındı

çökeltme-havuz

Muğla’da 2009 yılında inşaatına başlanan ve 16,5 milyon liraya mal olan Atık Su Arıtma Tesisi’nin resmi açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açılış konuşmasında, tesisin yapılmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ileri sürdü. Gürün, şöyle konuştu: “Hatta seçim malzemesi oldu. ‘Çalışmaz, olmaz’ denildi. Maalesef onları sevindiremedik. Kanalizasyonumuz da arıtmamız da çalışıyor. Bizlerin yaptığı şeyleri küçültmek için çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Öz kaynağımızı kendimiz arttırdık.

Kendimiz bulduk, kendimiz yat...

Read More

İlk Yerli Uydu Fırlatıldı

NASA-uzay
Türkiye‘nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu “TÜRKSAT-3USAT”  Çin’den uzaya fırlatıldı.
Türksat’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türksat AŞ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile üretilen 34 santimetre boyutundaki yerli haberleşme uydusu, Türkiye saati ile 07.13′te Çin’in Jiuquan şehrinden uzaya fırlatıldı.İlk yerli tasarım ve üretim alçak yörünge haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-3USAT, yeryüzünden 645 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde amatör telsizcilere hizmet verecek.

Çin’in Long March 2D roketi ile uzaya gönderilen uydu, Türkiye üzerinden günde 2-3 defa geçecek ve geçiş süresince uygun ekipmana sahip amatör telsizciler tarafından kullanılabilecek. TÜRKSAT-3USAT’ın kullanım ömrü 3 yıl olacak.

28.04.2013

Read More

Köy Suyuna Altın Karıştı İddiası

munzur

Kaz Dağları’nda altın arayan bir maden şirketinin sondaj borularından sızan atıkların içme suyuna karıştığı iddiası köylüleri tedirgin etti. Suç duyurusu üzerine dereden numuneler alındı.

Kaz Dağları’ndaki Karaköy Köyü ile Kızılelma Köyü arasında yer alan altın arama sahasındaki sondaj borularının patlaması sonucu kimyasal atıkların dereye karıştığını belirten köylüler tedirgin.

Read More

Tuz Gölü Giderek Küçülüyor

tuz gölü-lake

Su Vakfı Başkan Prof. Dr. Zekai Şen, kaçak sondaj kuyuları nedeniyle Türkiye’de yer altı suyu seviyesi ciddi miktarda düşmeye başladığını belirterek, “Konya Ovası’ndaki bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle Tuz Gölü her geçen gün çekiliyor. Burada yer altı sularına yüklenildikçe Tuz Gölü daha da küçülecek” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zekai Şen,  yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gerek yer üstü gerekse de yer altı su potansiyeli bakımında önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, yer üstündeki sularına verilen değere ve yapılan yatırımlara rağmen aynı ilginin yer altı sularına gösterilmediğini söyledi.

Yer altı sularının tarımsal s...

Read More