Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu İlanı

çevre-mühendisi

I. GENEL BİLGİLER:

(1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak konsolosluk ve ihtisas memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi, ulusal mevzuatlabağlantılıhukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir.

(3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller ve atama yapılabilecek azami kadro sayıları aşağıda belirtilmiştir:

• Genel Kategori: Adaylar sınava İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin herhangi birinden gireceklerdir. Azami kadro sayısı 70′tir.

• Genel Kategori: Adaylar sınava İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca dillerinin herhangi birinden gireceklerdir Azami kadro sayısı 30′dur.

• Hukuk ve İnsan Hakları Kategorisi: Adaylar sınava İngilizce veya Fransızca’dan girebilecektir. Azami kadro sayısı 15′tir.

• Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Kategorisi: Adaylar sınava İngilizceden gireceklerdir. Azami kadro sayısı 25′tir.

(4) Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idarehizmetlerisınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(5) Sınavların çoktan seçmeli ilk aşaması, 15 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(6) Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlarda Bakanlıkinternetsitesi üzerinden de erişilebilen Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 15/09/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15/09/1977 ve daha sonra doğmuş olmak), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 15/09/2012 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (15.09.1975 ve daha sonra doğmuş olanlar),

gerekmektedir.

(2) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Genel kategori (İngilizce, Fransızca veya Almanca):

Sınavına girecek adayların;

- en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS-36 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve

- başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 1000 aday arasına girmeleri gerekmektedir.

b) Genel kategori (İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça ve Japonca):

Sınava girecek adayların;

- İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca dillerinde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmak veya

- Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmak veya

- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup sınava girilecek yabancı dilde 2010, 2011 veya 2012 yılları içerisinde KPDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla;

- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve

- Başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 300 aday arasına girmeleri gerekmektedir.

c) Hukuk ve İnsan Hakları kategorisi:

İngilizce veya Fransızca dillerinde düzenlenecek olan Hukuk ve İnsan Hakları kategorisinde sınava girecek adayların;

- Hukuk fakültesinden lisans düzeyinde mezun olmaları veya dört yıllık eğitim veren herhangi bir fakülteden lisans diplomasına sahip olmak kaydıyla insan hakları veya hukuk alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları,

- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-21, KPSS-103 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve

- Başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 200 aday arasında yer almaları gerekmektedir.

d) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:

İngilizceden düzenlenecek olan Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde sınava gireceklerin

- lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları,

- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-6 veya KPSS 106 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve

- başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 350 aday arasında yer almaları

gerekmektedir.

(3) Aday adayları farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 3 Eylül 2012 tarihinde ilan edilecektir.

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURLARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları, 13 Ağustos 2012 tarihinde başlayacak ve 24 Ağustos 2012 tarihinde saat 18:00′de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2010, 2011 veya 2012 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(3) KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2010, 2011 veya 2012′de alınan puanların KPDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

A) ÇOKTAN SEÇMELİ BİLGİ SINAVI

(1) Çoktan seçmeli bilgi sınavı 15 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olup, sınava katılabilecek olan adayların listesi 3 Eylül 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

(2) Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecek olup, aşağıdaki alanları kapsayacaktır:

a) Genel Yetenek (35 soru)

b) Genel Kültür (35 soru)

c) Anayasa hukuku (10 soru)

d) İdare hukuku (10 soru)

e) Genel iktisat (10 soru)

(3) Çoktan seçmeli sınavda aşağıdaki esaslara göre ek puan uygulamasına gidilecektir.

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil hariç olmak üzere, adayın herhangi bir dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında almış olduğu KPDS puanının 90′in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.

(4) Çoktan seçmeli bilgi sınavında baraj puan uygulaması bulunmamaktadır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre;

- Genel kategori sınavına İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden gireceklerden ilk 280,

- Genel kategori sınavına İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca’dan gireceklerden ilk 60,

- Hukuk ve İnsan Hakları kategorisi sınavına gireceklerden ilk 60,

- Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi sınavına gireceklerden ilk 100

aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(5) Çoktan seçmeli bilgi sınavının sonuçları ve yazılı sınav tarihi 20 Eylül 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde açıklanacaktır.

B) YAZILI SINAV

(1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Türkçe kompozisyon

b) Yabancı dilde kompozisyon

c) Türkçeden yabancı dile çeviri

d) Yabancı dilden Türkçeye çeviri

(2) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70′tir.

(3) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

-Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında almış olduğu KPDS puanının 80′in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

-Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında KPDS’den aldığı puanın 80′in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

(4) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C) SÖZLÜ SINAV

(1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70′tir.

(3) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

Tel: (312) 292 26 85; 248 70 63

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Read More

Çevre Mühendisi Arıyorum

çevre-mühendisi

Çevre Mühendisi Aranıyor

Çevre Mühendisi arayan firmalar ücretsiz ilan vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla

cevremuhendisiyim.com

Read More

Nilüfer Deresi’ndeki Kirlilik İddiaları

dere-nehir

Nilüfer Deresi’ni kirleten işletmelere 75 bin 392 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, Nilüfer Deresi, Deliçay ve Karadere’de yaşanan kirlilik iddialarına ilişkin başlattığı inceleme sonuçlandı.
Nilüfer Deresi’ne doğrudan deşarjı olan işletmelerde mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirilen denetimlerde; ilgili tekstil fabrikalarından alınan numune analiz sonuçlarının Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi.

Numune sonuçlarında, suların serbest klor, sülfür ve renk parametrelerinin yüksek olduğu belirlendi. Bunun üzerine kirliliğe neden olan tesislere 75 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan diğer denetimlerde bazı sanayi kuruluşlarının da faal olmadığı belirlendi. Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve DSİ ile gerekli yazışmalar yapılarak araştırma ve inceleme sonuçları değerlendirildi. Yıldırım İlçesi sınırlarından geçen Deliçay Çayı’na, mezbaha atık sularının, Yeşil Arıtma Kooperatifi’ne ait atık su arıtma tesisinden geçtikten sonra deşarj edildiği saptandı.

İnegöl ilçesi Yenice Kasabası sınırları dahilindeki Karadere Çayı’ndaki kirlilikle ilgili adı geçen tekstil fabrikasının atık sularının, arıtıldıktan sonra deşarj edildiği, atık su deşarjı konusunda çevre izninin bulunduğu ve haziran sonunda alınan atık su numuneleri sonuçlarının deşarj standartlarını sağladığı belirlendi. İşletmenin denetim tarihi itibariyle son 4 gündür faal olmadığı tespit edildi.

Yenice Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi deşarj noktasından ise temmuz ayında numune alınarak, TÜBİTAK-BUTAL’a teslim edildi. Bakanlık, Yenice Belediyesi’ne idari yaptırım cezasının uygulanıp uygulanmayacağına çıkan analiz sonuçlarına göre karar verecek.

19 Ağustos 2012

Read More

ÇED Süreci

çevre-mühendisi

ÇED Süreci

Ek I Listesinde yer alan projeler ile Ek II Listesinde yer alan ve ‘ÇED Gereklidir’ kararı(Valiliklerce verilecektir) verilen projeler için;

 • Ek I Listesinde yer alan projelerde Ek III’e göre hazırlanan raporun veya ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilmiş projelerde ÇED Gereklidir kararı ve proje tanıtım dosyası ile birlikte Bakanlığa sunulması
 • Raporun veya dosyanın Bakanlıkca incelenmesi
 • Uygunsa, komisyon teşkili, raporun çoğaltılması
 • Komisyon toplantısı
 • Halkın katılımı toplantısı
 • Kapsam ve özel format belirleme toplantısı
 • Özel formata göre hazırlanmış raporun Bakanlığa iletilmesi
 • Bakanlıkca raporun incelenmesi
 • Raporun Bakanlıkta ve Valilikte halkın görüşüne açılması
 • 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı
 • Eksikliklerin tamamlanması
 • 2. İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı
 • Nihai ÇED Raporunun hazırlanması
 • ‘ÇED Olumlu’ veya ‘ÇED Olumlu Değildir’ kararı
 • Kararın Valiliğe, proje sahibine ve kurumlara bildirilmesi
Read More

İnsanoğlu Flash Belleğe Dönüşecek!

beyin-insan

Bilim adamları 53 bin 426 kelimelik bir kitabı DNA’ya depolamayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte insanoğlunun bilgiyi başka bir araca gerek duymadan doğrudan hücrelerinde taşımasının önü açıldı.

Bilim tarihinde bir ilk daha yaşandı. Harvard Üniversitesi’nden araştırmacıyla 53 bin 426 kelimeden oluşan bir kitabı başarıyla DNA’ye çevirdi.

Bu başarı DNA’in bir depolama sistemi olarak kullanılmasının yolunu açtı.

Science dergisinde yayınlanan makalede DNA molekülleri üzerinde büyük miktarda veri depolanabileceğini kanıtlamak için yapıldı.

Araştırma sonuçları DNA’in flaş belleklerden çok daha fazla bilgiyi depolayabildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar kitabın metninin yanı sıra 11 fotoğrafı ve bir javascripti programını da ikili kodlara dönüştürerek depoladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Profesör George Church liderliğindeki üç kişilik ekip, 5.25 megabitlik içeriğin bugüne kadar yapılan en büyük kodlamadan 600 kat daha büyük olduğunu belirtti. Böylece genetik materyal üzerine ilk kez bu kadar büyük miktarda veri yapay olarak depolanmış oldu.

Bu boyutta bir veriyi DNA’ya kodlamanın birkaç gün sürdüğünü söyleyen Dr. Sriram Kosuri, “Elbette arşiv amaçlı saklama için bu uzun bir süre ancak durum zamanla düzeliyor” dedi.

Dahası kodlanan verinin bu kadar büyük olmasına rağmen, kodlar çözülürken yapılan hata oranının ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu ifade edildi.

Uzmanlar DNA kodlamanın maliyetinin hızla düşeceğini, önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında verileri DNA’dan saklamanın bugünkü dijital araçlara kıyasla çok daha düşük olacağını belirtti.

Bir gram DNA üzerine 455 milyar gigabyte veri kodlanabiliyor. Bu da 100 milyar DVD’deki veriden daha fazlası demek.

DNA geleneksel dijital veri depolama sistemlerine göre birçok avantaja sahip. Kolayca kopyalanabiliyor, ideal olmayan koşullarda saklansa bile binlerce yıl sonra yeniden okunabiliyor. Kaset ya da DVD gibi hızla modası geçen teknolojilerin aksine, DNA üzerine kod yazılması ve okunması insanlık var oldukça devam edecek bir gerçek.

Dahası böylece insanlar dev bir kütüphaneyi hiçbir zorluk çekmeden hücrelerinde taşıyabilecek. Tırnak ucu kadarlık yere dünyadaki bütün dillerin sözlükleri saklanabilecek.
17 Ağustos 2012

Read More

Akdeniz Kıyılarında Metal Kirliliği Uyarısı

tekne-deniz

Antalya kıyılarında otel ve tatil köyleri tarafından sahil ve falezlere yapılan demir iskele, merdiven ve metal içeren maddelerin denizde kirliliğe neden olduğu bildirildi.

Antalya kıyılarındaki metal kirliliğini ortaya çıkarmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Yaşar Özvarol,kentin çeşitli bölgelerinden denize girerek kıyılardaki metal kirliliğini ortaya koydu.

Denizde gemi enkazlarından iskele demirlerine, balkon ve teras korkuluklarına kadar birçok metal parçaya rastlandı. Metallerin falezlerin alt kesimlerin ile ünlü Konyaaltı, Lara sahilleri başta olmak üzere turizm merkezlerindeki kıyılarda kirlilik yarattığı belirtildi.

Konyaaltı sahilindeki 8 nolu plajdan denize giren Gökoğlu ve Özvarol, yıllar önce sahil açıklarında batan bir geminin enkazından kalan demir parçalarının dalgalarla sürüklenerek sahile yaklaştığını, bunun büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Batığı görüntüleyen Mehmet Gökoğlu, özellikle sivri metallerin denize giren kişilerde ciddi kazalara sebebiyet verebileceğine dikkati çekti.

Gökoğlu, Antalya’da falezlerin altlarının tamamen metallerle dolu olduğunu, falezlerin her tarafının adeta demir yığını haline geldiklerini belirtti. Özellikle oteller başta olmak üzere falez kenarındaki tüm yapıların denize inmek için demir merdivenler ve iskeleler yaptıklarını anlatan Gökoğlu, merdiven ve iskelelerin zaman içerisinde çürüdüklerini ve dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiklerini kaydetti.

Bu metal yığınlarının Akdeniz’de metal kirliliği oluşturduğunu vurgulayan Gökoğlu, ”Konyaaltı sahilindeki 8 nolu plaja sürüklenen bir batık adeta tehlike saçıyor. Derinlerden kıyıya kadar sürüklenen gemi batığının metal aksamı denize girenler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu alanda denize girilmiyor. Ancak su altında keskin birer metal halini alan bu parçalar insanlara büyük zarar verebilir” dedi.

Zaman kaybetmeden denizlerdeki metal çöplüğünün temizlenmesi gerektiğine işaret eden Gökoğlu, ”Denizlerin metallerden temizlenmesi hem kirliliğin önlenmesi ve ekosistemin düzene girmesine katkı sağlayacak hem de denizlerdeki ağır metal kirliliği önlenmiş olacak. Bunun yanında metaller hurdacılara satılarak binlerce ton demir ekonomiye kazandırılmış olacak” diye konuştu.
Metal kirliliği balıkları, balıklar da insan sağlığını etkiliyor

Gökoğlu, denizlerdeki metal kirliliğinin çevreye verdiği zararın yanı sıra insan sağlığı için de büyük risk oluşturduğuna dikkati çekerek, ”Bu metallerin üzerine çok sayıda midye ve istiridye türü yapışıyor. Dolayısıyla bu canlılar, bu metali yiyor. Daha sonra midye ve istiridyeyi balıklar yiyor. En son tüketici olarak da insanlar balıkları tüketiyor. Dolaylı olarak ağır metal kirliliği insanlara aktarılmış oluyor” diye konuştu.

Antalya’nın dünyanın en güzel kıyı ve koylarına sahip bir bölge olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, şunları söyledi: ”Denizdeki metal çok masraf gerektirmeden çıkarılabilir. Deniz vinçleri yardımıyla kıyılar temizlenebilir. Antalyalılar ve yetkililer her yıl milyonlarca kişinin gezmeye geldiği bu kenti ve denizi korumak zorunda. Başka Antalya yok. Dünya buraya koşuyor. Bizse alabildiğince bu yeri hor kullanıyoruz. Bunu önlemeliyiz. Antalya her yönüyle yaşanılabilir bir kent olmalı. Yetkililerimiz metal kirliliği temizlemeli. Denizimiz doğal ve temiz bir deniz olmalı.”

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özvarol da deniz altında gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, ”Falezlerin üstündeki restoran ve binalardan kapı, pencere, balkon demirleri gibi metallerin denize atıldığını gördüm. İnsanlar su üstünü güzelleştirelim derken su altını mahvetmiş durumda. Antalya, denizi ve kıyılarıyla bir bütün. Bu nedenle hem üstünü hem de altını korumak zorundayız” dedi.

17 Ağustos 2012

Read More

Gaziantep Çevre Mühendisi İş İlanı

çevre-mühendisi

GÜNÇEV MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak, çalışma arkadaşı aramaktayız.

 

Aranan Nitelikler;

v       Gaziantep’ te ikamet eden/ edebilecek,

v       Çevre Mühendisi Diploması veya Çevre Görevlisi Belgesi olan,

v       En az B Sınıfı Ehliyet Sahibi olan ( Aktif sürücü olması gereklidir. )

v       Diksiyonu düzgün,

v       Seyahat engeli olmayan,

v       Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek,

v       Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

v       Benzeri konularda daha önceden çalışmış olması tercihimizdir.

 

İlgilenen adayların en geç 15.09.2012 tarihine kadar;

cahitkutlu@guncevmuhendislik.com,  info@guncevmuhendislik.com

adreslerinden birine öz geçmişlerini ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize, İyi Çalışmalar.

http://www.guncevmuhendislik.com/

 

Bu İlan Ücretsizdir.

Read More

Burhaniye’de Katı Atık Araştırması

çevre mühendisliği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çevre mühendislerinden oluşan bir ekip, Edremit Körfezi’ne uygun nitelikleri belirleyerek numune çöplerden ayrıştırma yapıp rapor hazırlıyor.

İlçede çalışma yürüten çevre mühendisleri Sinem Erdoğdu, İbrahim Cumhur Kale ve Dr. Bertram Zwisele, belirledikleri 12 çöp konteynerinden alınan katı atıkları, 24 kategoride inceliyor. Körfez Belediyeler Birliği Başkanı da olan Akova, araştırmaları bizzat takip ederek mühendislerden bilgi alıyor. Projenin büyük bir önem taşıdığını söyleyen Başkan Akova, katı atıkların tek yerde toplanacağını belirterek, “Bu proje, atıkların geri dönüşüm halkasına katılması, doğanın dengesinin korunabilmesi ve doğaya verilen zararın en aza indirilebilmesi açısından son derece önem taşıyor.” dedi. Çalışmalarının devam ettiğini belirten çevre mühendisi Erdoğdu ise Körfez’in en büyük projelerinden biri olan katı atık düzenleme depo alanı numune incelemelerinin Altınoluk, Güre ve Burhaniye’de tamamlandığını bildirdi.

 

16.08.2012

Read More

Windows Blue Geliyor

Windows 8′e kavuşmadan bu kez de Windows Blue’nun çıkış tarihiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 8 daha pazara sunulmadan bu kez Windows Blue ile ilgili haberler internete düşmeye başladı.

Kod adı “Blue” yani “Mavi” olan güncellemenin gelecek yıl yayınlanması beklenirken, Windows 8 de Windows 8.1 sürümüne güncellenmiş olacak.

Windows Blue’nun hangi özellikleri beraberinde getireceği ise henüz bilinmiyor. Unutulmaması gereken en önemli şey ise Windows Blue’nun Windows 9 olmaması ve sadece bir güncelleme paketinden ibaret olması.

 

15.08.2012

Read More

Ergene’yi Kirleten Sanayicilere 12 Milyon Lira Ceza

cevre-kirliligi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ergene Havzası’nda yaşanan kirliliği önlemek amacıyla, 2011–2012 yılları içinde yaklaşık 12 milyon lira para cezası kesti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından, Ergene Havzası’nda incelenen 4 bin 973 işletmeye, 12 milyon 49 bin 970 lira para cezası verildi. Bakanlık, 2011–2012 yılları içerisinde Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan Ergene Havzası’ndaki denetimlerini artırdı.

Ergene Havzası’na yönelik yapılan denetimlerde sanayi tesislerine yaptırım olarak kapatma cezası ve para cezası verildi. Ergene Havzası’nda yer alan şehirlerde tesisleri denetleyen bakanlık üç şehirde toplam 4 bin 973 tesisi yerinde inceledi. Ergene Havzası’ndaki tesislerden Tekirdağ‘da 2 bin 471, Edirne’de 1032, ve Kırklareli’nde 1470 tesis yerinde incelendi.

Açıklamada, çevre konusunda son derece duyarlı olduklarını ve bununla ilgili çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tüm fabrikaların denetlendiğini ve denetim mekanizmalarını daha da arttıracaklarını belirterek, ”İtmeden, kakmadan, incitmeden, karşılıklı diyalog, bütünleşme içinde yapacağız” ifadesini kullandı.

”Çevre ile hayat, çevre ile eğitim, çevre ile sağlık, çevre ile sanayi, üretim. Bunları bir bütünlük içinde sağladığımız zaman, çok daha ileri noktalara gidebiliriz” ifadelerine yer veren Bakan Bayraktar, bakanlık olarak bu konuda çok ciddi bir gayret içinde olduklarını bildirdi.

14 Ağustos 2012

Read More

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı

çevre-mühendisi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesine dayanılarak 12/03/2012 tarihli ve 2012/3064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan Mühendis (İnşaat, Bilgisayar, Jeofizik, Harita, Jeoloji ve Çevre), Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Avukat ve Uzman (İktisat, İşletme, Maliye ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu) unvanlı toplam (97) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I – ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI

İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

S.NO ÜNVANI İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
1. İnşaat Mühendisi 40
2. Bilgisayar Mühendisi 5
3. Jeofizik Mühendisi 5
4. Çevre Mühendisi 5
5. Harita Mühendisi 5
6. Jeoloji Mühendisi 5
7. Şehir ve Bölge Plancısı 7
8. Mimar 10
9. Uzman 10
10. Avukat 5
11. TOPLAM 97

II – ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.

6) Sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.

7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak.(Avukatlar için staj süresi hariç) veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.

8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

d) Betonarme

e) Su Yapıları

f) Şantiye Bilgisi

g) Kentsel Dönüşüm

ÇEVRE MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) İçme ve kullanma suyu temini

b) Atık su ve yağmur suyu bertarafı

c) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisi

d) Alternatif su kazanım ve arıtımı

e) Altyapı proje hazırlanması ve uygulaması

HARİTA MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

c) Kadastro bilgisi

d) İmar uygulamaları

e) Haritacılık yazılımları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

d) Yapı jeofiziği

e) Gravite

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3)Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

d) Genel jeoloji

e) Mineraloji

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Donanım

b) Yazılım Mühendisliği

c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı

d) Sistem Mühendisliği

e) Bilgi Güvenliği

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Kent Ekonomisi

b) Konut Politikaları

c) Kentsel Dönüşüm

d) Kent Sosyolojisi

e) İmar ve Hukuk

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

d) Mimarlık tarihi

e) Bilgisayar destekli çizim

f) Kentsel Tasarım

g) İmar ve Hukuk

AVUKAT

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.

3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.

4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)

7) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

1) Anayasa Hukuku

2) Medeni Hukuk

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku

5) Medeni Usul Hukuku

6) İcra ve İflas Hukuku

7) İdare Hukuku

8) İdari Yargılama Hukuku

9) Ceza Hukuku

10) Ceza usul Hukuku

UZMAN

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Genel Muhasebe

b) Borçlar Hukuku

c) Ticaret Hukuku

d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

III – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4) Başvurular 17/08/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların” 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Sözlü Sınav Konuları;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

V – SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak adaylara iadeli tahahütlü bildirilecek ve Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.

VI – SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.

2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr (Ek:2).

3) İsteklilerin Bakanlığımız web sitesindeki http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).

4) http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).

5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)

6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge.

VII – İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TELEFON:

Personel Dairesi Başkanlığı 0312 410 15 30 – 31

Vekaletler Cad. No: 1 Kat: 3

Bakanlıklar/ANKARA

Read More

Uzay Aracı Curiosity Mars’ta

dünya

Mars’taki uzay aracı Curiosity, Gale Krateri’nin 360 derecelik açıyla çekilen ilk renkli panoramik görüntüsünü gönderdi.

Bilimadamları geniş perspektifli görüntüye hayran kalırken, fotoğrafta uzakta, Curiosity’nin gitmeyi planladığı kraterin tabanından yükselen 5 kilometrelik Sharp Dağı’nın altı görülüyor.
Görüntü, iniş bölgesini şimdiye kadar en net göstereni oldu. Bilimadamları daha kaliteli görüntüler yüklenmesini beklerken, panorama parçalardan bir araya getirildi.

Curiosity, dizüstü bilgisayarın işletim sistemlerini periyodik olarak güncellemesi gibi bilgisayarlarının yazılımını güncellemek için hafta sonu izin yapacak. Güncelleme süreci birkaç gün sürecek. Bu süre içinde veri yüklenmesi sürecek, ancak Curiosity, yeni hiçbir şey yapmayacak.
12 Ağustos 2012

Read More

KKTC İçme Suyu Projesi

baraj

KKTC İçme Suyu Projesi kapsamında Anamur’da yapımı süren Alaköprü Barajı inşaatında derivasyon tüneli açıldı.

 

“Türkiye’den KKTC’ye Akdeniz’e Döşenecek Askıdaki Boru Hattı ile Su İletimi Projesi” çerçevesinde inşaatı süren Alaköprü Barajı’nda dolgu işlemine başlamak amacıyla Dragon Çayı’nın suyu, 560 metre uzunluğundaki tünele aktarıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Özkaldı, kuru ortamda çalışma için akarsu yatağını değiştirme anlamına gelen derivasyon işlemi ile Alaköprü Barajı’nın gövdesinde çalışma imkanı bulunacağını söyledi.

Özkaldı, böylelikle suyun 5,75 metre çapında, 560 metre uzunluğunda ve saniyede 280 metreküp su taşıma kapasitesine sahip tünele derive edileceğini kaydetti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da, projenin bir su temini projesi olmasının yanında Türkiye’nin prestij projesi olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, “Alaköprü Barajı’ndan Anamur Ovası ve çevredeki köylere de su verilerek, 3 bin 293 hektar tarım alanı sulanabilecek. Proje bu yönüyle Anamur’un ve buna bağlı olarak Mersin’in gelişimine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye’nin bu proje ve benzeri yatırımlarla 2023′te dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girme hedefine hızla ilerlediğini belirten Güzeloğlu, “Hepimizi gururlandıran bu projede emeği olan başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer ile işçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu’nun verdiği işaretle iş makineleri Dragon Çayı’nın suyunu tünele aktardı.

 

12.08.2012

Read More

Nizip Çayı’nda Kirlilik

munzur

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği bir ekip, kirlilik şikayetleri üzerine Gaziantep- Nizip Çayı’nda incelemede bulundu.

Fabrikalardan çıkan atıkların Nizip Çayı’na karıştığı ve tarım arazilerinin sudan zarar gördüğü şikayetleri üzerine Oman ve Su İşleri Bakanlık’tan gelen teknik ekip, çaydan numune aldı, çevrede gördükleri durumu rapor etti.

Ekibin incelemesi sırasında 2 çocuğun kirliliğe aldırış etmeden suda yüzdüğü görüldü. Çalışmaları izleyen yurttaşlardan bazıları ise kirli suyun çaya karışması nedeniyle hem kötü koku yaydığını hem de su dolayısıyla tarım arazilerinin ve araçların zarar gördüğünü ifade ederek yardım istedi. Bazı yurttaşlar ise ekiplerin geleceğini öğrenen fabrikaların suyun daha temiz görünmesi için önlem aldığını savundu.

İnceleme çalışmalarına eşlik eden AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı da özellikle Nizip Çayı’ndaki yoğun kirlilikten dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu‘na müracaat ettiklerini, yaptıkları girişimler sonucunda Bakan Eroğlu’nun talimatıyla Ankara’dan gelen ekibin çayda ve çevresinde inceleme yaptığını söyledi.

Ekibe incelemeleri sırasında Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz, DSİ Gaziantep Şube Müdürü İsmail Kaya, DSİ 20′nci Bölge Müdürlüğü İçme Suları ve Atık Su Şube Müdürü Fatih Akar, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bir ekip de eşlik etti.

Salkım beldesindeki Nizip Çayı’nda 27 Haziran’da da kirlilikten kaynaklandığı belirtilen balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatılmıştı.

12 Ağustos 2012

Read More

2012 Kpss, Lisans Çevre Mühendisliği

çevre-mühendisi

2012 Kpss, Lisans Çevre Mühendisliği Sonuçları, 2012 KPSS Sonuçları, Çevre Mühendisleri Maaşları, Çevre Mühendisi Arayan Firmalar

Read More

2012 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

çevre-mühendisi

kpss 2012 sonuçları çevre mühendisliği sonuçları

7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan, 2012-KPSS Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları’nı öğrenmek için TIKLAYINIZ!

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2012-KPSS Lisans Sınavı’nın İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığı 10. sorusu ve Kamu Yönetimi Testi Temel Soru Kitapçığı 5. Sorusu yapılan incelemeler sonunda ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiş ve ilgili testleri cevaplayan tüm adayların bu soruları doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara duyurulur.

Read More

‘Hırsız Virüs’ Alarmı

antivirüs

Siber casus yazılım Flame, Stuxnet ve Duqu virüslerini ortaya çıkartan Rusya’daki antivirüs laboratuarı Kaspersky, şimdi de bankalardan kimlik bilgisi ve para çalmaya başlayan süper hırsız “Gauss” virüsü alarmı verdi.

Kaspersky şirketinin Moskova’daki merkezinden basına yapılan açıklamada yeni Truva atı virüsü ünlü Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss adını taşıyor ve “Gauss” olarak tanımlanıyor. Yazılımın ilk şifreleri çözüldüğünde bunun da Flami, Stuxnet ve Doqu virüslerini hazırlayan kişi veya ülke tarafından hazırlandığının tespit edildiğini de belirten Kaspersky, “Önceki üç komplike virüs sıradan insanlara zarar vermiyordu. Sadece sabotaj ve sanayi casusluğu için kullanılıyordu.

Ancak yeni bulgu “Gauss” virüsü siber savaşın yön değiştirdiğini ve gezegenimizde herkesi yakından ilgilendirdiğini göstermeye başladı. Bu virüs şu an Lübnan’daki bankalar ağırlıklı olmak üzere müşterilerin kimlik bilgileriyle hesaplarından para çalmaya başladı. Truva atı Gauss virüsünü keşfettiğimizden beri Lübnan’da 1660, İsrail’de 483 ve Filistin topraklarında 261 kişinin banka hesabı hacklandı” açıklamasını yaptı.

Kaspersky laboratuarı “Gauss” virüsünü etkisiz hale getirmek için şu anda alınacak önlemler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini de bildirdi.

11.08.2012

Read More

Siemens Servis – Uzman Teknisyenler

çevre-mühendisi

Dünya ve Türkiye’ nin öncü markası olan Siemens ülkemizde de önde gelen bir marka olarak siz tüketicilerine en iyi hizmeti sunmakta. Türkiye’ nin her yerindeki teknik servisleri ve çağrı merkezleri ile sizlere her zaman en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan Siemens tarihi geçmişi ve üstün teknolojisi ile siz müşterilerinin yanında.

Siemens Servis

Ana hedefimizlerden biri olan %100 müşteri memnuniyetiyle bütün imkanlarını sizlere ulaştıran Siemens, teknik servisleri ve çağrı merkezlerinin yanında http://www.siemens-servisi.com internet adresi ile sizlere artık bir adım daha yakın.

Siemens Servisi

Çağrı merkezlerimizle aynı çalışma şekline sahip internet sayfamıza online olarak teknik servis isteklerinizi bildirebilir ve daha hızlı bir teknik servis sürecini elde etmiş olursunuz. Bunların haricinde Siemensle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri de internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Siemans Çevre Mühendisi İş Başvurusu | Siemens Çevre Muhendisi Maaşları

Read More

NASA’nın Prototip Uzay Aracı Düştü

NASA-uzay

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği prototip uzay aracının, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki test uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

NASA Sözcüsü Lisa Malone, Morpheus adlı uzay aracının düştükten sonra yandığını açıkladı.
NASA, örümceğe benzeyen insansız uzay aracının kalkıştan saniyeler sonra yere çakılıp alev almasını gösteren bir video yayınladı.

Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde düşük maliyetli malzemeden inşa edilen uzay aracı, NASA’nın ucuz, kolay temin edilebilen ve çevre dostu roket yakıtıyla çalışan uzay araçları projesinin bir ürünüydü.

NASA, uzay aracını Ay’a ya da bir göktaşına göndermeyi planlıyordu.

Geçen hafta Cape Canaveral’da uçuş testlerine başlayan uzay aracının, kısa bir süre uçtuktan sonra tekrar iniş yapması bekleniyordu.

11 Ağustos 2012

Read More

Fabrika Bacalarına Online Takip Sistemi

hava-kirliligi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı sanayi tesislerinde baca gazı emisyonlarının sürekli ölçülmesi için sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulmasını zorunlu kıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sürekli emisyon ölçüm sistemlerinde emisyon verilerinin sağlıklı olarak alınabilmesi için bu sistemlerin seçimi, kurulumu, kalibrasyonu, bakımı ve işletiminde dikkat edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın çıkarmış olduğu “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” 12 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, sanayi tesislerinin, tebliğ ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirerek doğru ve güvenilir ölçüm verileri elde etmelerini müteakip, sanayi tesislerinin bacalarında bulunan ölçüm cihazlarından elde edilen verilerin Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) olarak aktarılması çalışmalarına başlanılacak.

206 adet sanayi tesisi ve 493 adet cihazdan elde edilecek verilerin toplanarak raporlanacağı, server sistemleri, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarına kurularak, planlanan izleme ağının merkez altyapısı oluşturuldu.

İzleme ağına, sektörel bazda bir sıralama yapılacak. İlk olarak çimento sektöründen başlanılacak. Tüm sanayi tesislerinin bağlantıları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanarak, sanayi tesislerinin tamamı çevrimiçi (online) takibe alınması planlanıyor.

10 Ağustos 2012

Read More

Hindistan 5 Uydu Fırlatacak

dünya

Hindistan’ın bu yıl uzaya 5 uydu fırlatacağı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, devlete ait Vikram Sarabhai Uzay Merkezi yöneticisi P.S. Veeraraghavan, Spot 6, bir Fransız uydusu ve küçük bir Japon iletişim uydusu dahil olmak üzere 3 uydunun gelecek ay; diğer 2 uydunun da yıl sonunda uzaya fırlatılacağını söyledi.

Fransız uydusunun yakında Hindistan’a getirileceğini belirten Veeraraghavan, Japon uydusunun, Andra Pradeş’in güneyindeki Sriharikota’da bulunduğunu söyledi. Hindistan uzay ajansının, yabancı uydu sayısının bu uydularla 29′a çıkacağı belirtildi.
9 Ağustos 2012

Read More

Eğirdir Gölüne Koruma

cevre-kirliligi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Isparta’ya içme ve kullanma suyu sağlayan Eğirdir Gölü Havzası’nda, mutlak koruma alanı çalışmaları yürütülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Eğirdir Gölü, mutlak koruma alanı olarak belirlendi. Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi kapsamındaki çalışmaları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak.

Su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, gölde, azami su seviyesi olarak belirlenen 919 metre kotu altında hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.

Göl içerisinde, güvenlik, gezinti, su ürünleri çıkarılması ve balıkçılık faaliyetleri için kullanılacak akaryakıtla çalışan araçlara, her türlü atık su ve sintine sularını göle boşaltmaması şartıyla izin verilecek.

Mutlak koruma alanı olarak belirlenen alan içinde bulunan, azami su seviyesinden itibaren, 30 metre yatay mesafedeki göl yeşil kuşak alanında, yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek. Mevcut yapılarda sadece bakım yapılabilecek.

Bu alandaki ağaç ve tüm bitki türleri korunacak, çıplak alanlar ağaçlandırılacak. Yine mutlak koruma alanı içindeki yeşil kuşaktan itibaren 270 metre yatay mesafe olarak belirlenen göl koruma alanındaki yerlerde organik tarıma geçilecek.
Sadece yer üstü değil, yer altı da korunacak

Eğirdir Gölü’ndeki çalışmayla Türkiye’de ilk kez ”jeolojik tabanlı mutlak koruma alanı” belirlendi. Lİteratüre ilk kez giren alanla, Eğirdir Gölü’nü tabandan besleyen yer altı suyu kaynaklarının hidrojeolojik beslenme bölgeleri de mutlak koruma alanı ilan edildi. Böylece sadece göl suları değil, gölü besleyen yer altı suyu kaynakları da koruma altına alınacak.

Koruma alanında, tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atık su oluşturmayan yeni sanayi kuruluşlarına izin verilebilecek. Bu alanda hayvansal atıkların kompostlaştırılması şartıyla entegre tesis niteliğinde hayvancılık işletmelerine izin verilecek.

8 Ağustos 2012

Read More

Türk Bilim Adamlarına Rekor Destek

cevre-muhendisligi

Dünya genelindeki ”yüksek riskli-yüksek kazançlı” projeleri destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Bayındır ve Koç Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan’ın, beş yıl sürecek projelerini destekleme kararı aldı.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın bir parçası olan ERC programından, Nobel ödüllü bilim insanlarının yanı sıra Avrupa’daki en iyi, genç ve kıdemli araştırmacılar yararlanıyor.
Doç. Dr. Mehmet Bayındır, ERC projesi kapsamında, nanoteknolojide yeni bir üretim tekniği geliştirerek ”sonsuz uzunlukta nanotel ve nanotüp dizileri”üretecek.

Geliştirilecek nanoyapılar, yapay deri, yeni nesil güneş pillerinde verim arttırıcı ışık yoğunlaştırıcılar, yüksek yoğunlukta nanotel hafıza elemanları, yapısal renklenmeye bağımlı güvenlik birimleri, nanotel tabanlı optik ve elektronik aygıtlar gibi farklı alanlarda kritik uygulama alanları bulacak.

Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan ise projesinde, ölümcül doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında cenin bir aylıkken, damar bozukluklarının önlenmesini ve bir gün tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Dünyada her 100 bebekten birinin doğuştan gelen yapısal kalp ya da damar bozukluğuyla hayata gözlerini açtığı, hastalığın tedavisinde kullanılan, kompleks üç aşamalı çocuk kalp damar cerrahi yöntemlerinin geçici olması nedeniyle Pekkan’ın projesine özel önem veriliyor.

Kerem Pekkan, embriyo damarlarının cenin gelişirken şekil almasının ve büyümesinin bilgisayar ortamında simülasyonlarını yapmayı, embriyonik doku büyümesinin üç boyutlu tahmin edilmesini sağlamayı hedefliyor. ERC, iki Türk bilim insanının projesine 3,5 milyon avro kaynak sağlayacak.

İki süper beyin Türkiye’nin gururu

Doç. Dr. Mehmet Bayındır, doktorasını 2002′de Bilkent Üniversitesi’nde yaptıktan sonra, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elektronik Araştırma Laboratuvarı ve Askeri Nanoteknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalıştı.

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyeliğini sürdüren Bayındır’ın, pek çok uluslararası prestijli bilimsel dergide ve konferans kitapçıklarında, 100′ün üzerinde makalesi yayımlandı.

Uluslararası 3 patenti tescillenen Dr. Bayındır, Optical Society of America New Focus, TÜBİTAK Teşvik ve TÜBA-GEBİP ödüllerinin de sahibi.

Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan, Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce mühendislikte dünyanın en iyi on fakültesinden biri olan ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştı.

Ocak 2012′den bu yana Koç Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Pekkan, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ’de, doktora sonrası araştırmalarını ise Indiana, Purdue ve Georgia Tech Üniversiteleri’nde yaptı.

Araştırmaları Amerika’nın en prestijli NSF-CAREER ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) ödülleriyle desteklenen Dr. Pekkan, Helmuth Reul genç biyomedikal mühendisi ödülünün de sahibi.

Kerem Pekkan’ın kalp damar biyomühendisliği, biyolojik akışkanlar mekaniği ve havacılık/uzay itki bilimleri konularında 50′nin üzerinde uluslararası yayını, 120′ye yakın konferans bildirisi ve iki patenti bulunuyor.

Çalışmaları dünyanın en saygın kalp cerrahisi ve kalp-damar bilimi dergilerinde kapak olarak yayımlanan Dr. Pekkan, Koç Üniversitesi’nde yeni kurulan Biyomedikal Fen ve Mühendislik yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yapıyor.
Türkiye, daha önce bir destek almıştı

ERC kapsamında, daha önce kıdemli araştırmacılar kategorisinde, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Mete Soner desteklenmeye hak kazanmıştı. Avrupa’da yerleşik 11 Türk araştırmacı da ERC programından yaklaşık 16,4 milyon avro destek aldı.

Türkiye’de TÜBİTAK tarafından koordine edilen program, Amerika’dan Türkiye’ye tersine beyin göçünü de destekliyor. TÜBİTAK, Türkiye’deki araştırmacıların bu önemli ERC desteklerinden yararlanması için ücretsiz proje önerisi hazırlamasında danışmanlık hizmeti veriyor.

7 Ağustos 2012

Read More

Küçükçekmece Gölü Yapılaşmaya Açılıyor

gol-resmi

Küçükçekmece Gölü’nün doğal sit statüsü tehlike altında.

Küçükçekmece Gölü’nün doğal sit statüsünün kaldırılması gündemde. Bölgenin tamamı doğal sit statüsünde değil, ancak bazı kurumlara ait araziler üzerindeki doğal sit statüsünün kaldırılması için İstanbul 3. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’na başvuru yapıldı. Komisyona, göl ve çevresinin tamamının doğal sit ilan edilmesi yönünde de bir başvuru var. Komisyon şu an iki başvuruyu da askıya aldı. Başvuruları karara bağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni sit kriterlerini belirlemesini bekliyor.

Küçükçekmece Gölü ve çevresi Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana dinlenme, eğlenme ve rekreasyon bölgesi. 1990’lı yıllardan itibaren evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan göle bırakılması bu su havzasının sonunu getirdi. Gölün suları özellikle yaz aylarında kirliliğe bağlı olarak oluşan alg patlaması ile renk değiştiriyor. Göle uzun süredir yüzme amaçlı girmek yasak, balık ölümleri ve kuş türlerinde görülen azalma da endişe yaratıyor. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasında kalan lagün 1975 yılından beri koruma altında. İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nâzım Planı’nda göl ve çevresinin doğal sit alanı olarak korunması ve kentsel rekreasyon amacıyla kullanımı öngörülüyor. Gölün kıyısında Rhegion antik kenti I-II. derece arkeolojik sit alanı olarak korunuyordu. Ancak geçen yıl, arkeolojik sit statüsü birinci dereceden üçüncü dereceye düşürüldü. Şimdi de gölün çevresindeki doğal sit olan bölgeleri üzerinde koruma kalkmak üzere. Yeni oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’na iki ayrı başvuru yapıldı. Başvurulardan biri doğal sitin kaldırılmasını diğeri tamamının doğal sit kapsamına alınmasını istiyor. Komisyonun vereceği karar İstanbul’un önemli doğa alanlarından gölün geleceğini belirleyecek.

Kuşlar terk ediyor

Gölün üzerinden korumanın kalkması son yıllarda sayıları hızla azalan kuş türleri açısından da büyük tehlike yaratıyor. Küçükçekmece Gölü’nde yapılan kış ortası kuş sayımlarında 1993’te 21 bin 499 adet, 2010’da 7 bin 474 adet su kuşu sayımı yapıldı. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinden Cemil Gezgin, gölde nesli dünya ve Avrupa ölçeğinde tehlike altında 13 kuş, altı kelebek, iki balık, bir kurbağa, bir memeli ve bir bitki türü yaşadığına dikkat çekerek “Ayrıca alanda tüm yıl boyunca ve farklı mevsimlerde olmak üzere yüz yetmiş kuş türü konaklamakta; bunlardan 30’un üzerinde tür de burada ürüyor. İstanbul içindeki göl, lagün, orman ve akarsuların göçmen kuşlar için önemi hayati seviyede” dedi. İlkbaharda Afrika’dan Kuzey Avrupa ve Sibirya’ya, sonbaharda da tersi bir rotada uçan göçmen kuşların enerji depolamak ve dinlenmek için bu alanları kullandığını anlatan Gezgin, başta leylekler, yırtıcı kuşlar, ötücü kuşlar ve su kuşları olmak üzere bir milyonun üzerinde kuşun her yıl İstanbul üzerinden geçtiğini kaydetti. Gezgin, kuşlar için çok önemli bir göç yolu üzerindeki Küçükçekmece Gölü’nün yapılaşmaya açılması için yapılan girişmlere tepki gösterdi.

 

6 Ağustos 2012

Read More

Tehlikeli Atıkların Özellikleri

çevre-mühendisi

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara tehlikeli atık denir.

Read More

Katı Atık Bertaraf Tesisi Protesto Edildi

çevre mühendisliği

Giresun – Görele’nin Aydınlar beldesine yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi bazı vatandaşlarca protesto edildi.

Görele’nin Aydınlar beldesine yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi bazı vatandaşlarca protesto edildi.

Çömlekçi Çevre Platformu adına Necip Kibar, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, tesisin bölgeye zarar verdiğine yönelik Görele Asliye Hukuk Mahkemesine delil tespiti davası açarak ilk hukuk mücadelesini başlattıklarını söyledi.

Kibar, tesisin iki belde, üç köy ve 14 mahallenin bulunduğu araziye kurulması için ısrar edildiğini belirterek, “Yerleşim yerlerinin tek su kaynağı olan bu havzaya nasıl çöp tesisi kurulması için ısrar edilir anlamış değiliz. Olayı mahkemeye taşıyarak haklı mücadelemizi vermiş bulunuyoruz. Bu haklı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

CHP Görele İlçe Başkanı Fikri Bilge ve MHP Görele İlçe Başkanı Muhammet Demirbaş’ın da katıldığı eylem, olaysız sona erdi.

Read More

İş Müfettişi Yardımcılığı Sınav İlanı

çevre-mühendisi

İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 150 adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına Ankara’da yapılacak sınavla, 50 SOSYAL ve 100 TEKNİK yüksek mühendis veya mühendisi olmak üzere İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

B) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

C) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve İşin Yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az 75 puan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı (200 Sosyal, 400 Teknik) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.)

D) İşin yürütümü ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

F) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,

G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,

H) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.

Başvurular 13.08.2012 günü başlayacak, 28.08.2012 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar Bakanlığımız www.csgb.gov.tr internet sayfasında yer alan bağlantı üzerinden doldurarak imzalayacakları başvuru formu çıktısı ve ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç, son başvuru tarihi olan 28.08.2012 mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmez.

Yazılı sınav 22.09.2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren sınav giriş belgesi, sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilecektir.

Adaylar alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile ayrıca fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih yazı ile bildirilecektir. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın giriş katında, www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden edinilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA

Read More

300 Milyon Yıllık Fosil

canlı-türü

Almanya’nın Thüringen eyaletindeki Oberhof bölgesinde 300 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosiller bulundu.

Sosyologlarımızından, yardımcıları ve öğrencileriyle birlikte geçen 2 hafta içinde bölgede yaptıkları kazılarda, 295 milyon yıllık olduğu tahmin edilen yüzlerce bitki ve hayvan kalıntısını ortaya çıkardığı bildirildi.

Bölgede yaklaşık 300 milyon yıl önce bir gölün olduğunu belirten Prof. Jörg Schreiber, o dönemde yaşamış olan bazı hayvan ve bitki çeşitlerine ait çok önemli fosiller bulduklarını söyledi.

Schreiber, bulunan fosiller arasında, tatlı suda yaşamış olan bir çeşit köpek balığına ait dişlerin, böcek kanatlarının, 3 küçük yengeç çeşidinin ve dinozorlardan önce yaşamış olan küçük hayvanların da olduğunu kaydetti.

4 Ağustos 2012

Read More

Aşırı Sıcaklar Balıkları da Etkiledi

göl-deniz

Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye ulaşması nedeniyle balıkların derin sulara yöneldiği, bu nedenle çıktıkları avdan boş dönen balıkçıların da sıkıntılı günler geçirdiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, insanları olduğu kadar deniz canlılılarını da olumsuz etkiledi. Özellikle Akdeniz’de 30 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığı nedeniyle balıkların daha derin alanlara ve başka bölgelere yöneldikleri bildirildi.
Çıktıkları avdan elleri boş dönen Antalyalı balıkçılar, balığın avlanma bölgelerinden uzaklaşması nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade ediyor.

Av sezonunun 1 Eylül’de açılmasını beklediklerini ifade eden 67 yaşındaki balıkçı Baki Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı döneminde haftada 50-100 kilogram balık yakaladığını söyledi.

Sıcaklık nedeniyle çıktığı her avdan eli boş döndüğünü anlatan Görmez, sıcak havanın balıkların deniz diplerine ve başka alanlara yönelmesine neden olan tek etken olmadığını vurguladı. Görmez, kıyı kirlenmesinin yanı sıra aşırı avlanma, avlanma yasağının tam olarak balıkların üreme döneminde devreye girmemesi gibi nedenlerle balık oranında azalma olduğunu kaydetti.

Çocukluğundan beri balıkçılıkla uğraştığını belirten 60 yaşındaki Oğuz Deniz ise yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması için Balıkçılık Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtti. Küresel ısınmanın sıkıntılarını yaşadıklarını ifade eden Deniz, ‘‘Doğanın dengesi bozuldu. Türkiye genelinde balık sıkıntısı var. Bir diğer neden de bilinçsiz avlanma. Avlayacak balık kalmadı” dedi.

Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yaşar Öksüz ise sıcak nedeniyle balıkçıların sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi.

Antalya Serbest Bölge bünyesindeki Yeni Liman başta olmak üzere Kaleiçi, Beldibi ve Kundu’daki balıkçı barınaklarında toplam 350′ye yakın üyeleri bulunduğunu anlatan Öksüz, ”Av yasağı nedeniyle küçük balıkçılarımız uzatma ağlarını geceden suya bırakıyor. Ancak uzun zamandan beri ağları boş dönüyor. Sıkıntılı günlerin 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla sona ereceğini umuyoruz” diye konuştu.

Geçen yıllarda balık üretiminin fazla olduğunu, ancak son yıllarda çok azaldığını dile getiren Öksüz, ilgili makamlara müracaat ederek trolün 3 mile çıkarılmasını istediklerini kaydetti.
Bu arada profesyonel balıkçıların dışında hobi amacıyla avlanmaya çıkan vatandaşlar da Akdeniz’de yeterli balık olmaması nedeniyle elleri boş dönmenin üzüntüsü yaşıyor.
Balıkların yaşaması için alt ve üst limit sıcaklık değerleri var

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da balıkçıların yaşadığı sıkıntının deniz suyu sıcaklığının artmasından kaynaklandığını söyledi.

Bütün canlılarda olduğu gibi balıkların yaşaması için de alt ve üst limit sıcaklık değerleri olduğuna işaret eden Gökoğlu, şunları kaydetti:
”Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı aşırı derece artmış durumda. Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde 30 derece civarında. Dolayısıyla üst limitlere doğru bu değer yükseldiği için kıyıdaki balıkların çoğu kendilerine daha uygun alanlara doğru kaymaya başladı. Bunun yanı sıra sıcakların aşırı yükselmesi balıkların beslenme fizyolojilerini de değiştirdi. Bölgemizdeki balıklar, atılan yemleri almıyor. Bu nedenle balıkçılarımız ağları ve yemli oltaları ile balık tutamıyor.

 

04.08. 2012

Read More

Best Online U.S. Casino

hacker

Best Online U.S. Casino

Best Online U.S. Casino: The games available for rental are going to be the same ones that everyone plays. If you have a total card value of then only double down if the dealer is showing a card from to. While that’s not actually their motto, when you consider the clever play on words it probably should be. This is a big step for Internet Casino us in that Brunson and pros like Hoyt Corkins, who also play on the site, bring instant credibility. In, the state of New Jersey legalized gambling, and Las Vegas became another hub for the US casino scene. A third factor is the difference between a misdemeanor and a felony. This is a big step for Internet Casino us in that Brunson and pros like Hoyt Corkins, who also play on the site, bring instant credibility. All of these places have some aspect that makes them great a great bet casino. The Casino is also famous for their prompt payouts and excellent customer service. Casino black jack online uses the same basic roulette rules as in a brick and mortar casino so you can apply all of the roulette strategies that you know.

Best Online U.S. Casino

Everybody wants to win and the presence of large prizes as an incentive does seem to make a difference. But at the end of the day it is your decision how much you would like to bet. Above the symbols for each reel are the wheels that slow down the rotation of the reels. You can win in three distinct ways and the first one is called Lucky Break. If you have been going to land based casinos for a number of years now however-perhaps to play slots machines or any of the number of casino games that are on offer-there may be a few things about the whole experience that has given you a few reasons to reconsider. The Deal or No Deal software is available online as a slot game download and also as a no download slot machine depending on the casino you decide to play at. The sound effects of the casino slots downloads for the extreme machine are the same as you use to hear on the antique slot machine. Doyle’s Room Bonus & Promotions There are a number of different things that you can do at Doyle’s Room vis-à-vis their initial welcome bonuses.

Best Online U.S. Casino

A beginner player will certainly find the customer service to be a great help when getting to know this casino and the regular casino will come to count on it for many questions that naturally pop up during good casino gambling. The characteristic slot machine sound replicating the jingling of coins was introduced in this machine. The false statement that slot machines can be loosened or tightened for payouts on a moment’s notice is rather hilarious. It is also used to refer to how often a particular online slots game pays out. Casino Tropez is one top casino ranked by CasinoGuide that does not accept US players. It was his US online gambling links that bought Mercier into the main stream spot light as it was through pokerstars. The best online casino USA for US players bonuses including players’loyalty tools, VIP ratings, Refer-a-Friend bonuses and Comp Points are found in Rival games. Making it the leading secure online funds transfer company in the world.

Best Online U.S. Casino

Since you only have one to three pay lines on the monopoly variations you can be pretty sure you’re going to learn how to play easily.

Best Online U.S. Casino

From here to play slot you just need to select how much money you would like to wager on a spin and how many lines you would like to play. Slot machines and a video casino machine work a lot of the same way, which is something else you need to keep in mind as you are playing in a casino. This is a company known to be reliable and swift. The Las Vegas slot tournament at Caesar’s Palace offers low risk with a pretty great payout. The first law, called the Unlawful Internet Gambling Funding Prohibition Act (HR is basically prohibitory legislation aimed at banning online gambling in the US. It is not dissimilar in that way from craps. You can’t watch others play before you decide to drop your cash in the machine. All slots casino lobbies will have a central computer system which each of the slot consuls will be linked up to. As you can imagine, the presence of a high roller gambler on the floor of any casino is often cause for a fair share of buzz and activity, not only among the other casino players, but also among the casino staff as well. Best Online U.S. Casino. There are three sites that we have found where you can play the Five Dollar Shake slot machine game. Today, you can still find the very first Liberty Bell casino slot machine at the Liberty Belle Saloon and Restaurant in Reno. The Game History Is Very Important Though the payout is automatic, the multi line online slots game history would be able to tell you with high clarity whether or not any discrepancy ahs taken place in the payouts. How Can I Tell if a Site Offers Trustworthy online casino USA Reviews. You can vary the play, but that means you won’t be making the to percent return on your winnings. Other features that make Internet Casinos stand out Internet Casinos software offers superior game speed, stunning graphics and better options for flexibility, scalability and security than their competitors can. Definitely giving gamers a reason to play online slots.

Best Online U.S. Casino

That means you start and finish when you want during the allotted time, and you don’t have to wait on the other players to join in. That’s not to say, of course, that there aren’t players with long and illustrious careers. Internet Casino online casinos boast the first online progressive jackpot in the fun slot game named Cash Splash. The tournaments are well suited to all levels of play and even if a player doesn’t win the pot he is bound to have a lot of fun and meet some great international competition. Types of games – progressives Really a subsection of choice, the question of what games are on offer in your internet slots site is vitally important. You may do this as many times as you like, until you either chose to stop, because you are close enough to, or you bust. It’s always a good idea to read US online casino bonus terms and conditions. The side pot, or High Streak feature kicks into action when a player wins a hand in the regular game. Compensation, or comps, for short are some of the best ways for players to get the most out of their gambling money. Best Online U.S. Casino.

Best Online U.S. Casino

The network has up to progressive games and all of the jackpots won on the network are paid through direct cash payouts. The casino software is real money to download and installs quickly on your PC. Start small – before you are ready for the big games, gather experience from participating is small tournaments. If the dealer’s card has a value of, he will have to check his cards to see if it is a roulette (usually an ace and a jack or any face card). The Treasure Nile -Reel online slot machine is one of the most enjoyable games that Internet Casino has to offer. That’s where you have to do the research yourself and study the top sites. Even many of the standard online casinos could call themselves the best slot casino considering how many slot games they offer. Why don’t you enjoy yourself too. The reel format comes in line, lines and lines. Paying and withdrawing funds from various E-Commerce websites was never so easy. The first thing one has to understand is that a game of luck could prove to bring success after one round just as well as after several thousands of spins.

Best Online U.S. Casino

They also offer a party bonus on all deposits at best online U.S. casino. This is an intangible offering which allows customers to feel safe and which also allows customers to feel that they made a good decision in purchasing a service. A player may deposit between $300 and $300 in order to receive a bonus. The same thing goes if you are an old hand at playing roulette slots you will also be able to find a game online that fits your playing level. This is because each game must be independent of all the others, and while a certain casino online slots game may have an average of specific return over a long period of time; the return percentage over a shorter time period may vary significantly. There are several sports books that also take bets on everything from television shows to some very odd bets that will keep even the most accomplished online gamblers guessing. If you fool with anything lower you are going to be that individual watching someone else win your pot. Best Online U.S. Casino.

Read More

Tuz Gölü’ndeki ”Kızıllığın Sırrı” Çözüldü

tuz-golu

Buz mavisi rengiyle bilinen Tuz Gölü’nün güneybatı kıyılarının kızıl renge boyanmasının nedenini araştıran bilim adamları, renk değişikliğinin sebebini buldu.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Kaya, Tuz Gölü’nüm özellikle güneybatı kıyılarında yayılan kızıl rengin nedenini tespit etmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Tuz Gölü’nün kıyısında görülen ve geniş bir alanı kaplayan kızıl rengin nedeninin beta karoten adı verilen bir pigment olduğunu, bu pigmentin üç canlıda görülebileceğini belirten Kaya, ”Bunlardan bir tanesi artemia salina. Ancak artemia dediğimiz canlının bu kadar yüksek tuzluluk derecesinde yaşaması imkansız. Diğer bir seçenek dunaliella salina dediğimiz bir alg türü. Bu genelde tuzcul halofil ekosistemlerde yaşayan bir tür. Bir diğeri de halobakterium dediğimiz bir bakteri” dedi.

Göle rengini veren bu pigmentin bulunduğu canlıyı tespit etmek için çalışmalarını laboratuvar ortamında sürdürdüklerini kaydeden Kaya, şunları ifade etti:
”Tuz Gölü’nde kızıl renge neden olan canlıyı hem arazi koşullarında hem de laboratuvar koşullarında araştırdık. Dunaliella salina veya halobakterium dediğimiz iki canlıdan bir tanesi veya bunların kombinasyonu şeklinde bir sonuç bekliyorduk. Yaptığımız çalışma sonucunda Tuz Gölü’nde kızıl renge neden olan canlının dunaliella salina dediğimiz bir su yosunu türü olduğunu tespit ettik. Dunaliella salina, özellikle aşırı tuzcul ekosistemlerde yaşayan bir alg türüdür. Tuz Gölü’nde yaşaması oldukça doğaldır. Dunaliella salinanın Tuz Gölü’nde aşırı derecede çoğalması olayına algal bloom demekteyiz. Algal bloom belli bir alg türünün belli bir bölgede aşırı derecede çoğalmasıdır.” Kaya, bu canlının büyüklüğünün 10 mikron ya da toplu iğnenin ucunun binde biri kadar olduğunu belirtti.
Flamingoların besin zincirinde yer alıyor

Türkiye’de flamingolar konusunda araştırma yapan Doğa Koruma Merkezi Tür Koruma Proje Koordinatörü Özge Balkız ise Tuz Gölü’ndeki kızıllığı yansıtan fotoğrafları Fransa’daki flamingo uzmanı bilim insanlarıyla paylaştığını söyledi.

Fransa’dan gelen cevabın da aynı sonuca işaret ettiğini, Tuz Gölü’ndeki canlıların bir tür alg olan dunaliella salina olduğunu söyleyen Balkız, şöyle devam etti:
”Flamingolar artemia salinalarla besleniyor. Artemia salinaların besin kaynağı ise dunaliella salina dediğimiz alglerdir. Tuzlu ortamlarda bulunuyorlar. Tuzluluk arttıkça dunaliella salinaların sayısı da artıyor. Dunaliella salinaların çok yoğun olduğu yerlerde o bölge kırmızı görünüyor. Sayıları ne kadar fazlaysa kırmızılık da o boyutta yoğunlaşıyor.”

Tuz Gölü’ndeki kızıllığın suların azalmasına bağlı olarak sığ bölgelerde meydana geldiğini vurgulayan Balkız, ”Sığ bölgelerde suyun azalmasına bağlı olarak tuzluluk artıyor. Tuzluluktaki yoğunlaşmayla dunaliella salinaların yoğunluğu da artıyor. Burada ölüm olayı yok ve kırmızılığın olduğu yerde daha fazla dunaliella salina yaşıyor demektir. Kış aylarında ise göldeki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kızıllık yok oluyor” dedi.

Balkız, yaşanan bu olayın gayet doğal olduğunu, bir tehlike bulunmadığını, Akdeniz Havzası’ndaki tuzlu göllerde de buna benzer olayların zaman zaman yaşandığını sözlerine ekledi.

2 Ağustos 2012

Read More

Caretta Carettalar İçin Temizlik

cevre-resim

Erdemli ilçesinde caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahilde 2013 Akdeniz Oyunları’nda görev yapacak koordinatör ekip tarafından temizlik yapıldı. Ekibin temizlik yaptığı sırada 3 yavru caretta caretta yumurtadan çıkarak denizle buluştu.

Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü sahilinde yapılan çalışmada, 2013 Akdeniz Oyunları’nda görev yapacak koordinatör ekip, yavru caretta carettaların yumurtalarından çıkıp rahatça denize ulaşmalarının sağlanması amacıyla çevre temizliği yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, etkinlikte yaptığı konuşmada, caretta carettaların Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kritik ve nesli tehlikede olan canlılar listesinde olduğunu söyledi.

Yumurtadan çıkan yavruların denize kendi imkanlarıyla ulaşması gerektiğini ve bu nedenle sahillerin temizliğinin önemli olduğunu belirten Ergene, bazı yavruların güçlük çekmesi üzerine taşlıklı alanları geçmesinde yardımcı olduklarını ifade etti.

Caretta carettaların korunması için halkın bilinçlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ergene, ”Mersin sahillerinde yıllardır halkı bu canlılara karşı bilinçli hale getirebilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Plajlarda, okullarda insanları bilinçlendirmek için broşürler dağıtıyoruz. Geçmiş yıllara göre halkımız daha da bilinçlendi” dedi.
Ergene, Mersin sahillerinde toplam 124 adet yeşil deniz kaplumbağası olarak da bilinen nchelonia mydas ve caretta caretta yuvası bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
”Bu yıl geçen yıla oranla üremede düşüş yaşanıyor. Deniz kaplumbağalarında her yıl dalgalanmalar olur. Bu yıl az olan senelerden bir tanesi. Seneye bu oranın biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. Fazla diye nitelendirirken de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü fazla denildiğinde sanki bunların nesilleri korundu, artık korunmasına gerek yok düşüncesi olmasın. Sadece yıllara göre fazla veya az diyoruz. Hala kritik olarak tehlikedeler ve korunmaları gerekiyor.”

Bu arada, etkinlik sırasında 3 yavru caretta caretta yumurtadan çıkarak denize gitti. Prof. Dr. Ergene yavru caretta carettaların zorluğu yolculuğu sırasında etkinliğe katılan ekibe çeşitli bilgiler verdi.

01.08. 2012

Read More

Çekmeköy Beko Servisi – Profesyonel ve Deneyimli Servis Hizmeti

çevre-mühendisi

İlçemiz yıllar sonra bu ünvana kavuşmuştur,önceleri Ümraniye’ye bağlı iken şimdi kendimize ait bir ilçemizin olması bizleri mutlu ediyor.Yeşilliklerle kaplı güzel bir alanda yaşıyoruz,İstanbul’un gürültüsünden biraz uzakta olsak teknolojinin gürültüsünden uzaklaşamıyoruz.Gürültüden kastımız bu mükemmel ürünlerin ev ve işyerlerimizde istesek de istemesek de var olması…

Çekmeköy Beko Servisi

En büyük yardımcılarımız,elimiz ayağımız onların olmadığı bir saniye bile bizler için çok zor en basitinden küçük bir ütü.Teknolojinin sıkıntı yarattığı zamanlarda profesyonel destek konusunda karşınıza bizler çıkıyoruz.Yaygın servis ağı ve alanında uzman ekibiyle Çekmeköy Beko Servisi olarak sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz.7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz sayesinde bizlere her an her saniye ulaşarak arıza kaydınızı oluşturabilirsiniz.Beko marka ürünlerinizde yedek parça garanti hizmetini de sağlıyoruz.

Read More

Bilgisayar Oyunuyla Depresyon Tedavisi

microsoft

Yeni Zelandalı uzmanlar, çocukların bilgisayar başında uzun zaman geçirmelerinden hareket ederek, depresyonu önleyen bilgisayar oyunu geliştirdi.

SPARX isimli bilgisayar oyunu, bilişsel davranışçı terapi olarak bilinen bir psikoloji yaklaşımını uygulayarak çocukların depresyonla başa çıkmasını, bu sayede bilgisayarın çocuklarda güçlendirdiği yalnızlık ve asosyalleşme hallerini bertaraf etmeyi amaçlıyor.
Çocukların terapiye gitme ve depresyonla başetme konusunda aldığı doktor tavsiyelerinden sıkıldığına değinen uzmanlar, bu fantezi oyunda çocukların “savaşcı bir avatar” seçerek, umutsuzluktan dolayı yok olmak üzere olan dünyayı, negatif düşünceler içeren ateş toplarını pozitife dönüştürerek kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Buna göre, yeni geliştirilen oyun 7 aşamadan oluşuyor. Oyunun her bir bölümü 35-40 dakika arası sürerken, bu aşamaların geçilmesinde oyunculara bir rehber doktor eşlik ediyor. Öfke kontrolü, uzlaşmacı yaklaşım, rahatlama için düzgün nefes alma eğitimi gibi bölümlerden oluşan oyun, hedef kitle olarak 13 ila 17 yaş grubu arasındaki depresyonlu çocuklara yardım etmeyi amaçlıyor.

Auckland Üniversitesi çocuk ve ergen psikiyatristi ve projenin baş sorumlusu Sally Marry, proje sayesinde artık ruhsal hastalıkların büyük bir sorun olmaktan çıkacağını savunarak, “Artık terapi eğlenceye dönüşüyor” dedi.

Yeni Zelanda‘daki intihar oranlarının çok yüksek olduğuna işaret eden Marry, depresyonun tedavi yöntemlerine daha kolay erişilebilmesi gerektiğini vurguladı.

Marry, ergenlik çağına adım atan çocuklardan depresyona girenlerin yüzde 70-80′inin yardım almadığını, bu durumun kötü ders notları, sosyal izolasyon ve olumsuz bir dış görünüş şeklinde hayatlarına yansıdığını ifade etti.

Marry, oyunun Birleşmiş Milletler’in Dünya Zirvesi Ödülleri’nde inovasyon ödülünü kazandığını, ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya’nın yanısıra İngilizce’nin anadil olmadığı ülkelerde de piyasaya sürüleceğini sözlerine ekledi.
31 Temmuz 2012

Read More

ASAT: Antalya’nın Suyu Temiz

icme-suyu

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü yetkilileri, içme suyu analizlerinin günlük olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığı ile musluktan su içebileceklerini açıkladı.

 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü yetkilileri, içme suyu analizlerinin günlük olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığı ile musluktan su içebileceklerini açıkladı.

ASAT Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, her gün Antalya’nın 100 farklı noktasından içme suyu analizleri alarak su kontrolü gerçekleştirdiklerini söyledi. Ulusoy, “Su depolarından ve şebekenin diğer noktalarından numuneler alıp analizler yapıyoruz. Numunenin fiziksel parametreleri, anyon-katyon analizleri, ağır metal analizleri ve mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. 4 farklı birime gönderilen analizlerde suda kirlilik olup olmadığı kontrol ediliyor. Sonuçlar ASAT internet sitesinde ve veznelerde halka duyuruluyor” diye konuştu.

Antalya’da içme suyunun yer altı kaynaklardan elde edildiğini hatırlatan Mehmet Ulusoy, “Antalya, içme suyu kalitesi en iyi olan illerin başında geliyor. Yüzeysel su kaynakları kullanarak bir arıtma yapmıyoruz. Suyun sertlik derecesi dünya standartlarında ve bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir suyumuz var. Bütün vatandaşlar musluk suyunu gönül rahatlığı ile içebilir” dedi.

ALO 185 SU HATTI

Vatandaşların suda herhangi bir kirlilikten şüphelendiği durumlarda Alo 185 su hattını arayabileceklerini belirten Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, “Ücretsiz olarak adrese giderek su numunesini alıyor ve analizlerini yapıyoruz. Çıkan sonuçları ise vatandaşa bildiriyoruz. Ayrıca telefonla arayarak, suyumuz hakkında herkes bilgi alabilir” şeklinde konuştu.

Read More

Çinden Bir Çakma Daha

antivirüs
Çin'den bir garip çakma daha

Biraz Sony’den, biraz da Google Android’den “çalınır”; ortaya bu garip “çakma” cihaz çıkar.

 

Sony’nin el konsolu PlayStation Vita ile Android’li tablet Nexus 7′yi bir araya getirilseydi, nasıl bir şey ortaya çıkardı? Yukarıda gördüğünüz PS Vita’ya benzeyen cihaz, Aslında Android 4.0 ile çalışan bir el konsolu/tablet.

Droid X360, görünümüyle Sony’nin PS Vita konsoluna oldukça benziyor ancak içerisindeki parçalar oldukça farklı: Cihaz Çin’de üretlien “hesaplı” tablet parçalarından meydana geliyor.. A10 Allwinder yonga seti ile çalışan cihazın 1GHz’lik işlemcisi ve Mali-400 grafik işlemcisi bulunuyor. chip.com.tr’nin haberine göre 512MB belleğe sahip cihaz, 8GB depolama alanı, 800×480 çözünürlüğünde 5 inçlik bir ekran ile geliyor. Bir VGA ön yüz kamerasına ve 2MP’lik arka yüz kamerasına sahip konsol, microUSB portu, HDMI çıkışı ve 3 saat pil ömrü sunan 2800mAh pil ile berabar geliyor.

Worldwide Studios’un Sony başkanı Shuhei Yoshida’nın Droid X360′ı gördüğünde etkilendiği ve “vay be” dediği belirtiliyor. 115 dolar’a satışa sunulan cihazın başı yakında Sony’nin patent davalarıyla derde girecek gibi görünüyor.

 

30.07.2012

Read More

Manisa Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasitesi Artırılıyor

arıtma-tesisi

Manisa Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisleri’nin kapasitesini artırılacağını ve aynı bölgeye Tıbbi Atık Bertaraf Tesislerini kurulacağını açıkladı.. 

Manisa Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, Atık Su Arıtma Tesisleri’nin de bulunduğu alanda, imar planında mera olarak görünen alanların tapu devrini gerçekleştirdi.
Manisa Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasındaki tapu devri, Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. Üzerinde tesis bulunmasına rağmen mera olarak görünen alanın yasal olarak tahsisinin yapılması için başvuruların yapılacağını belirten Belediye Başkan Vekili Azmi Açıkdil, bununla birlikte belediyenin Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artıracağını ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesislerini aynı bölgeye kuracağını bildirdi.
Açıkdil, “Milli Emlak ile yapılacak olan protokoldeki mevzu, Su Arıtma ve Tıbbi Atık Tesisi’dir. Tesisdeki alan 3 parselden oluşuyor. 4 bin 97 parsel 19 bin 800 metrekare, 4 bin 350 parsel 14 bin 100 metrekare, 4 bin 348 parsel 104 bin 175 metrekare. Bu üç alan mera olarak gözüküyor. Ancak mera vasfında olmayan bir arazi niteliğindedir. Bu arazi hala tapuda mera olarak geçmekte ve biz bu araziyi Milli Emlak Mali hazinesine devretmekteyiz. Tahsis edilen alanlar üzerinde arıtma tesisi kurulacak ve hazırda olan tesisimizin kapasitesini arttıracağız. Tıbbi atık tesisi kurulacak ve biz bu tesisi hizmete geçireceğiz. Maliye Hazinesi bize bu alanları devrettikten sonra protokol gereği işlerimizi yürüteceğiz.” dedi.
Yasa gereği imar planında mera olarak görünen arazilerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini vurgulayan Açıkdil, “Yılların sorunu haline gelmiş olan bu durumu çözüme kavuşturmanın adımını attık. Bu aşamadan sonra gerekli düzenlemenin yapılarak, söz konusu alanların belediyemize tahsisi işlemlerini tamamlayacağız.” diye konuştu. Manisa Milli Emlak Müdürü Mehmet Öksüztepe de çalışmanın Manisa için hayırlı olmasını diledi.
29.07.2012
Read More

Japonya’da Nükleer Karşıtı Protesto

nukleer-enerji

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, geçen yılki nükleer felaketin ardından hükümetin nükleer enerjiden vazgeçmesini isteyen binlerce kişi parlamentoyu kuşattı.

Protestocular, hükümetin, güvenlik endişeleri sürmesine rağmen iki reaktörü bu ayın başlarında yeniden açmasına öfkesini de dile getirdi.

Japonya’daki faal 50 reaktör rutin kontroller için geçen Mayıs’ta kapatılmış, bu ayın başında ikisi yeniden açılmıştı.

Japonya‘da göstericiler sıkça nükleer enerjiyi protesto gösterisi düzenliyor.

29 Temmuz 2012

Read More

Bakan: Ankara’nın İçme Suyu Temiz

cevre-insan

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankaraİçme suyu Projesi Gerede Sistemi’nde incelemelerde bulunmak için geldiği Gerede’de, Ümitköy şantiyesinde basın mensuplarıyla birlikte vagona binerek tünel içerisinde incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tünelin yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek,Ankara’nın uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak bu projenin 2014 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Eroğlu, bir basın mensubunun ”Ankaralılar gönül rahatlığı ile su içebilir mi?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

”Ankaralılar şu anda bile gönül rahatlığıyla su içebilir. Bazen yanlış haberler çıkıyor. Mesela alüminyum ile ilgili bir takım haberler çıktı. Bunu bende inceledim. Bunlar son derece yanlış haberlerdir. Kalkıp da uzaktaki bir dereden numune alıp bu numune ile değerlendirme yapmak yanlıştır. Ben ASKİ‘nin analizlerini kontrol ediyorum ve gelirken de kontrol ettim. Gerek Dünya Sağlık Teşkilatı’nın, gerekse Sağlık Bakanlığı’nın bütün yönetmenliklerini sağlıyor. Bu numunelerin derelerden alma usulü ve tekniği vardır. Her önüne gelen numune alıp da bunu tahlil edip bir takım mesajlar verirse halkta tedirginlik olur.”

Ankara ve İstanbul’un suyu tertemiz olduğunu vurgulayan Eroğlu, ”Ankara ve İstanbul’un suyu pek çok damacana suyundan da daha temizdir. Alüminyum problemi diye de bir problem yoktur. Asıl olan içme suyu arıtma tesisinden çıkan suyun kalitesidir” dedi.

Read More

Çevrecilerden Baraj Şantiyesine Baskın

termik-santral

Tunceli’de dün başlayan 12’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Avrupa ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen çevreciler Tunceli-Elazığ’ın Karakoçan ilçesi arasındaki Peri Çayı üzerinde yapımı süren Pempelik Barajı şantiyesine gitti

Yaklaşık 400 kişilik grubun şantiyeye girmek istemesine özel güvenlik görevlileri engel oldu. Bir süre yaşanan arbedenin ardından göstericiler telleri demir makaslarla kesip içeriye girdi. İş makineleri ile araçlara saldıran göstericilere güvenlikçiler engel olamadı. Bu sırada personeli taşıyan bir araç ateşe verip yakıldı. Özel güvenlikçilerin havaya ateş açması üzerine şantiye giren göstericiler, barakaları da ateşe verip yaktı. Olaylar sırasında yakıt tanklarının da alev olması üzerine bölgeyi siyah dumanlar kapladı.

Savaş alanına döndü
Perisuyu üzerinde yapılacak HES’i protesto eden göstericiler, bastıkları şantiyeyi savaş alanına çevirdi. Göstericilerin şantiye içindeki binaların içine girmesiyle birlikte şantiye yakınlarında bulunan Koçyliğitler Jandarma Karakolu’na bağlı birlikler, kalabalığı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Göstericiler atölyeleri ateşe verdiği sırada bu kez özel güvenlikçiler de ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya uyarı ateşi açtı. Ateşle birlikte galeyana gelen göstericiler, şantiye içindeki birçok iş makinesini tahrip etmeye devam etti. Göstericilerin şantiye sahası içindeki herşeyi tahrip etmesi üzerine bazı özel güvenlikçiler, bu kez hedef gözeterek ve nişan alarak göstericilerin yakınına ateş etmeyi sürdürünceöfkeli kalabalık şantiye alanı dışına çıktı.
Göstericilerin, şantiye yakınındaki yakıt tanklarını ve özel güvenlikçileri taşıyan bir aracı da ateşe vermesinin ardından, patlamalar meydana geldi. Bunun üzerine göstericiler hızla şantiye sahası dışına doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Göstericilerin şantiye sahası dışına kaçması ile birlikte şantiye alanı, patlamalara karşı boşaltılırken bazı işçiler, büyük tehlikeyi göz alarak yangınları söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi ile birlikte yakıt tanklarında patlama meydana geldi. Bunun üzerine işçiler de şantiya alanı dışına çıkmak zorunda kaldı.
Olay sonrası Tunceli’nin Nazimiye ve Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden bölgeye çok sayıda jandarma birliği sevk edildi. Güvenlik güçleri şantiye alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan olaylarda göstericilerin darp ettiği 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlikçiler Elazığ’daki hastanelere kaldırılırak tedavi altına alındı.

Read More