Paket Arıtma Tesisleri ve Özellikleri

 

Paket Arıtma Tesisinin Özellikleri
– Havalandırma bölümünde bakteri yoğunluğunun fazla olması ve kompakt bir ünite olması sebebi ile diğer sistemlere göre daha az yer kaplar.
– İstenilen renklere boyanabilir, estetik açıdan bulunduğu ortama kolayca adapte edilir.
– Daha sonradan kanalizasyon sistemi kurulduğu taktirde bir başka tesise kolayca nakledilebilir veya satılabilir.
– Çıkış suyu standartlara uygun olacak şekilde olup, arzu edildiğinde bahçe sulama ve benzeri işlemlerde de kullanılabilir.
– Paket sistemde elektrikle çalışan ekipman sayısı azdır. (Blower, klor dozaj pompası) dolayısıyla enerji sarfiyatı küçüktür. Buda işletme bakım giderlerinin çok düşük olmasını sağlar.
– Bakımı ve işletilmesi kolaydır, işletmemizde çalışan herhangi birisi üstlenebilir.
– Çamur deposunun olmaması nedeni ile, vidanjörle ayda bir kere çamurun alınması kafidir.
– Blowerin oluşturduğu gürültü çevreyi rahatsız etmeyecek seviyededir.
– Ekonomiktir. Yapılabilecek en küçük fosseptik ile bir veya iki yıllık vidanjör masrafı kadar maliyeti vardır.
– 50 kişiden 5000 kişiye kadar olan kapasitelerde, değişik boyutlarda imal edilebilir.

 

 

Paket Arıtım Sisteminin Proses Özellikleri
Evsel atıksuların arıtılması amacıyla hazırlanmış, belirli nüfusların atıksu debisin göre standart hale getirilmiş, havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon bölümlerinden oluşan kompakt bir biyolojik arıtma tesisidir.
Atıksular cazibe veya terfi pompası ile havalandırma bölümüne alınır. Burada içerdiği organik maddeler (kirleticiler) aerobik şartlarda yaşayan bakterilerle karbondioksit veya suya dönüştürülürler.

 

Bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak için havalandırma bölümüne blower ile hava verilip difüzörler yardımı ile dağıtımı sağlanır. Havalandırma bölümünde organik kirliliği giderilmiş atıksu içerdiği bakteri yumakları ile birlikte çöktürme bölümüne geçer. Bu bölümün tabanı konik şekilde imal edilerek kolay ve en yüksek verimde yumakların çökmesi sağlanır. Çöktürme bölümünde savaklanarak alınan arıtılmış su alıcı ortama verilir veya bahçe sulama suyu olarak kullanılır. Çöktürme bölümünün tabanında tutulan aktif çamurun büyük bir kısmı air-lift ile havalandırma bölümüne geri devir ettirilir. Fazlası da çamur stabilizasyon bölümüne alınır. Stabilizasyon bölümünde de difüzör ile hava verilerek çamurun stabilize edilmesi sağlanır.

 

Paket Tesislere Ait Tasarım Ve İşletme Problemleri
Biyolojik arıtma yapılan paket tesislerin performansını, etkileyen en önemli tasarım ve işletme problemleri şunlardır:

 

– Şok hidrolik yüklemeler; Küçük topluluklardan gelen debilerdeki büyük değişimler, atıksuyun pompalanmasında, daha büyük pompaların kullanılmasını gerektirir.
– Debi ve BOI5 yüklemelerinin her ikisinde de çok büyük salınımlar.
– Çok küçük debiler elle temizlemeli boru ve kanalların dizaynını güçleştirir.
– Yeterli ve pozitif çamur dönüşü, normal koşullar altında uzun havalandırmalı sistemler için 3:1’e kadar geri devir değeri elde edilmesi istenir.
– Son çökeltimde yüzeyde taşınan katılar nedeniyle denitrifikasyon
– Atık çamur kontrolü ve bertarafının uygun yapılmaması ve yetersiz giderim.
– Havalandırma tankındaki AKM’lerin yeterli kontrolü.
– Büyük ve hızlı sıcaklık değişimleri
– Hava ihtiyacı değerinin yeterli kontrolü.
– Zayıf arıtma performansına ve koku problemlerine neden olabilecek organik ve katı yüklemeleri altında yeterli tasarım.

 

 

Uzun Havalandırma Paket Tesisleri
Uzun havalandırma paket tesislerinde ön çökeltme uygulanmaz. Katıların çökelmesini önlemek için süspansiyondaki katıları koruyacak uygun işletime sahip havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Tesis koşulları altında optimum performansa ulaşmak için; besinin mikroorganizma oranı olarak da tanımlanan maksimum organik yüklemenin 0.02’den0.07 kg BOI5 / kgMLVSS’e kadar bir değerde olması tavsiye edilir.

 

Tesisin diğer bir kritik konusu son çökeltim tankının ve ilgili ekipmanların tasarımıdır. Ayrıca, işletiminin belirsizliği nedeniyle tasarımda saatlik pik debi değerinin 24’den32 m3/ m2 .gün’e sınırlanması tavsiye edilir. Havalandırma havuzuna atık çamurun geri dönmesi için pozitif ve etkili bir araç temin edilmelidir. Air-lift pompalar atık çamur geri devrinde kullanılmasına rağmen geri dönüş değeri kolay ve güvenilir bir şekilde düzenlenemediği için uygulamada istenmezler. Ayrıca son çökeltim havuzu, köpük toplama ekipmanları ile toplanan köpüğün giderimi için etkili bir sistemle teçhiz edilmelidir.

 

 

Dönen Biyolojik Reaktör Paket Tesisleri

 

Disk bölümünde katıların durumunun bozulmasını önlemek amacıyla dönen biyolojik reaktör ünitesinden önce bir ön çökeltme ünitesi konulmalıdır. Dönen biyolojik reaktör ünitelerinde etkili performansı elde etmek, şiddetli rüzgarların zararından sakınmak, biyolojik büyümenin şiddetli yağmurlarla rüzgarların zararından sakınmak, biyolojik büyümenin şiddetli yağmurlarla yok olmasını önlemek, donma problemlerinden sakınmak, koku transferini önlemek ve diğer yapılara zarar vermesini engellemek amacıyla tesisin üzeri kapalı olmalıdır.