Polielektrolit

Katyonik Polielektrolit

Katyonik polielektolit atıksu arıtma tesislerinin çamur susuzlaştırma ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Santrifüj dekantör, belt pres veya filtre pres ile çamur susuzlaştırma yapılan proseslerde statik mikser yardımı karşım haline getirilen flokülant, basınçlı çamur hattına dozlanmaktadır.

Katyonik polielektrolit ürününün çalışma prensibi genel olarak sulu çözelti içindeki polimer zinciri ile askıda katı halde bulunan katı parçacıkların elektriksel yükleri arasında iyon değişmesine dayanır. Katı parçacıkların kararlı yapıları bozulur ve bu da koagülasyon yada flokülasyona yol açar.

Katyonik polielektrolitler %0.05 ila %0.1 arasında seyreltilir. Hazırlama çözeltisi genelde %0.5 olarak, orijinal ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi sonucu hazırlanır. Susuzlaştırılacak çamurun karakteristikleri değişik olduğundan uygulanacak dozajlar laboratuvar ortamında jar testi ve işletme denemeleri sonucu belirlenir.

 

Anyonik Polielektrolit

Toz polielektrolitler, tanecik boyutu azami iki mm ebatında olan, fiziksel formları toz şeker görünümünde olan polielektrolitlerdir. Toz polielektrolitler taşıdıkları yük karakterlerine göre anyonik, katyonik ve nonyonik olmak üzere üç kategoriye ayrılırlar. Toz polielektrolitler, temin edildikleri formlarda kullanılmayıp, su ile çözeltileri oluşturulduktan sonra uygun noktadan stream içerisine dozlanırlar.

Anyonik Polielektrolitler genel olarak kimyasal arıtma ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan su arıtma proseslerinde KOI , AKM , ağır metal ve kolloidlerin arıtımında ve cevher geri kazanımında flokulant olarak kullanılan polielektrolit türevidirler. Çok nadirde olsa bazı istisna proseslerde çamur susuzlaştırma işleminde kullanıldıklarınıda görmek mümkündür.