biyolojik oksijen ihtiyacı tagged posts

Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ ) Tayini

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) tayini

Biyolojik oksijen ihtiyacı deneyi yapılışı

Sudaki oksijen tayini kadar zamanla sudaki oksijenin azalma hızının tayini de önemlidir. Azalmanın yavaş olması
suyun temiz olduğu, sudaki mikroorganizmaların ölü veya ölmek üzere olduğunu gösterir.
BOD; aerobik (havanın bulunduğu) şartlarda bakterilerin organik maddeleri parçalaması
için gerekli oksijen miktarına denir ve mg/lt olarak ifade edilir. BOD sudaki kirlenme
derecesini O2 miktarı olarak ifade eder ve su kirliliğinin bir ölçüsüdür. BOD değeri
parçalanabilen organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından daha dayanıklı olan
ürünlere kadar parçalanmasını gösterir. BOD değerini
a) sıcaklık b) ışık c) zaman
çok etkiler.

Çünkü sıcaklık metabolik aktiviteyi artırır. Işık etkisinde algler genellikle canlı
ve aktif kalır. Dolayısıyla BOD değeri verilirken standart şart olarak şunlar kabul edilir.
a) 20 C b) karanlıkta c) 5 günde yapılır ve BOD5 olarak gösterirler.

5 gün yerine 10-20 veya herhangi bir gün sayısı da alınabilir. Su normalde mikroorganizma içermediğinden
ortama ekilmesi (tohumlama) gerekir. Aşağıdaki şekilde A örneğinin 5 günlük BOD si
BOD5= 8-2= 6 mg/lt dir
B örneği O2 i hızlı tükettiğindenseyreltilerek O2 tayini yapılmalıdır.
C örneği için BO5= 8-4= 4 mg/lt bulunur.
Bir örneğin BOD değerinin zamanla azalması aşağıdaki şekilde olduğu gibi
değerlendirilebilir.
5 günden sonra BOD nin ani
artması NH3  NO3

dönüşümünü gösterir.
Bazı atıklarda BOD=30.000 mg/lt ye çıkabilir.

Read More

BOİ ve KOİ

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

 

Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani 1 l sudaki miktarları, kirlilik derecesinin ölçüsü olarak kabul edilir. Fakat atıksuların bileşimleri çok değişiktir ve içindeki maddeleri bir formülle ifade etmek mümkün değildir. Ayrıca bu maddeler tasfiye tesisinde bozunmaya uğradıklarından, bu etkinin de dikkate alınması gerekir.

 

Bu yüzden bu maddeleri konsantrasyonları ile ifade etme yoluna gidilmiştir. Organik maddenin ölçüsü olarak, biyokimyasal oksidasyon (karbonlu maddelerin oksitlenmesi) sırasında harcanan oksijen miktarı esas alınabilir ve bu değer de BOİ olarak adlandırılır.

 

Biyokimyasal oksidasyon, su içinde bir yanma olayı olup, bu yanma esnasında suda çözünmüş (erimiş) oksijen kullanılır. Ne kadar fazla oksijen sarf edilirse, sudaki organik madde miktarı da o kadar fazla demektir.

Organik madde ihtiva eden sularda suların oksijen ihtiyacı BOİ5, karbonlu maddelerin, tamamen CO2’ye dönüşmesine kadar artar. Teorik olarak sonsuz, pratik olarak yaklaşık olarak 10 gün kadar bir müddet sonunda, bütün karbonlu maddeler ayrışır. Bu esnada sarf edilen oksijene, birinci kademe nihai biyokimyasal oksijen ihtiyacı denir ve BOİu ile gösterilir. Evsel atıksular için BOİ5 ile BOİu arasında BOİ5/BOİu ≈ 0,68 bağıntısı vardır.

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

 

Kimyasal olarak oksitlenebilen organik maddelerin oksijen ihtiyacı KOİ ile ifade edilir. KOİ asit ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici (potasyum dikromat gibi) vasıtasıyla ölçülür. Kimyasal olarak oksitlenebilecek bileşikler, biyolojik olarak oksitlenebileceklerden daha fazla olduğundan, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacından daha büyüktür. Tasfiye edilmemiş atıksular için BOİ5/KOİ = 0,4-0,8 (ortalama 0,65) alınabilir.

 

  • KOİ Bileşenleri

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, biyolojik arıtma sistemlerinde substratın biyolojik ayrışması sonucunda, zor ayrışan (inert) ürünlerin oluştuğu saptanmış ve biyolojik arıtma tesislerinde, atıksudaki organik maddenin biyolojik ayrışmasının farklı mekanizma ve hızlarda meydana geldiği deneysel olarak tespit edilmiştir.

 

Evsel atıksulardan biyolojik nütrient gideriminde, atıksudaki organik karbon-azot-fosfor arasındaki denge çok önemlidir. Biyolojik azot- fosfor gideriminde, arıtılmış atıksudaki kalan biyolojik olarak organik madde miktarı önemlidir.

 

Kuvvetli atıksuların arıtımında gerek ham atıksuda bulunan gerekse biyolojik arıtım sırasında oluşan ve konvansiyonel arıtma yöntemleri ile arıtımı mümkün olmayan inert organik maddeler deşarj standartlarına ulaşılmasını engelleyebilmektedir. Dolayısı ile biyolojik arıtma tesislerinin değerlendirilmesinde KOİ’nin bileşenlerinin belirlenmesi yararlıdır. KOİ’nin bileşenlerine ayrılması inert ve biyolojik olarak parçalanabilen KOİ’nin belirlenmesidir.

 

Biyolojik olarak parçalanan KOİ’nin de kolay parçalanan ve zor parçalanan olmak üzere bileşenleri belirlenmelidir. İnert KOİ’de tekrar çözünmüş inert ve partikül inert olmak üzere bileşenlere ayrılır.

Read More