Tehlikeli atıklar tagged posts

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması

Atıkların sınıflandırılması sürecinde, ulaşılabilir tüm bilgiler dikkate alınmalıdır, özellikle:

– Atığın orijininin ve formülünün tanımlanması, işleme ve üretim,

– Güvenlik veya ürün veri formu,

– Yeni şekillenmiş orta vadeli ürünler veya ürünlerin kendileri, kimyasal sınıflandırmaları ve sınıflandırılması,

– Bilinen atık analizlerinin belgelendirilmesi.

 

Bazı durumlarda analitik prosedür azaltılabilir veya bilinen atık orijinine göre yönlendirilebilir. Eğer yukarıda belirtilen süreç, atığın, tehlike karakteristiklerine göre H1 ile H14 arası tehlikeli karakterlerden en az biri ile karakterize edilebileceği sonucuna götürüyorsa atık, tehlikeli atık olarak düşünülmelidir aksi takdirde tehlikesiz olarak değerlendirilir.

Tehlikeli Karakteristikleri

Karakteristik Tanımlama Kimyasal Risk İbareleri Ve Eşik Değerler
H1 Patlayıcı (R1 ile R6 arası, R9, R16, R18, R44)
H2 Oksitleme (R7 ve R8)
H3-A Yüksek Derecede Yanıcı Yanma noktası ≤ 21 0C (R11, R17 ve R30 ve ilaveten çok yanıcılar için R12)
H3-B Yanıcılar Yanma noktası 21 0C ≤ 55 0C (R10, R18)
H4 Tahriş Edici Toplam konsantrasyon ≥ 10 % R41 olarak sınıflandırılan maddeler (ilaveten hassaslaştırma için R66 ve R67)
Toplam konsantrasyon ≥ 20 % R36 ile R38 arası sınıflandırılmış maddeler (aynı zamanda R karakterisitklerinin kombinasyonu)
H5 Zararlı Toplam konsantrasyon ≥ 25 % zararlı maddelerin (R20 ile R22 arası, R39, R42, R43, R48, R64, R65, R68 ve bunların kombinasyonları)
H6 Toksik Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % çok toksik maddelerin (R26 ile R28 arası, kombinasyonlar)
Toplam konsantrasyon ≥ 3 % toksik maddelerin (R23 ile R25 arası , kombinasyonlar)
H7 Kanserojen Konsantrasyon ≥ 0,1 % kategori 1 veya 2’ye ait kanserojen maddeler (R45 ve R49),
Konsantrasyon ≥ 1 % kategori 3’e ait kanserojen maddeler (R40)
H8 Korozif Toplam konsantrasyon ≥ 1 % R35 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler,
Toplam konsantrasyon ≥ 5 % R34 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler
H9 Bulaşıcı
H10 Teratojenik (üreme için toksik) Konsantrasyon ≥ 0,5 % R60 veya R61 olarak sınıflandırılmış, kategori 1 veya 2’ye ait üretim için toksik maddeler
Konsantrasyon ≥ 5 % R62 veya R63 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait üretim için toksik madde
H11 Mutajenik Konsantrasyon ≥ 0,1 % R46 olarak sınıflandırılmış olan kategori 1 veya 2’ye ait mutajenik madde,
Konsantrasyon ≥ 1 % R68 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait mutajenik madde (kombinasyonlar da dahil)
H12 (R29, R31, R32, kombinasyonlar da dahil)
H13 (R14, R15, R19, kombinasyonlar da dahil)
H14 Ekotoksik Sucul çevre: R53, kombinasyonları,  sucul olmayan çevre,
Toplam konsantrasyon ≥ 0,25 % R50 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler,
Toplam konsantrasyon ≥ 2,5 % R51 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları
Toplam konsantrasyon ≥ 25 % R52 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları;
Özellikle karasal çevre ve ozon tabakası:
Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % R59 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler;
R54 ile R58 arası

 

Tehlikeli Karakteristiklerin Tanımlanması

H1- Patlayıcı (Collapse)

 

Alev etkisi altında patlayabilen yada dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar,

 

 

 

 

 

H2- Oksitleyici

 

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar,

 

 

 

 

 

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil)

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar ,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar ,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

 

H3-B Tutuşabilen

 

 

21 C ye eşit veya daha yüksek yada 55 C’ye eşit yada daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

 

 

 

H4 Tahriş edici

 

 

Deri ile yada balgam membranı ile ani, uzun süreli yada tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

 

 

 

 

H5 Zararlı

 

 

Solunduğu veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

 

 

 

 

H6 Toksik

 

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H7 Kanserojen

 

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H8 Korozif

 

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

 

 

 

 

 

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

 

H10 Teratojenik

 

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H11 Mutajenik

 

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 

H14 Ekotoksik

 

 

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

Read More

Tehlikeli Atıkların Özellikleri

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara tehlikeli atık denir.

Read More