Tehlikeli Atık İşleme Tesisi Teknik Uygunluk Rapor Formatı

TEHLİKELİ ATIK İŞLEME TESİSİ TEKNİK UYGUNLUK RAPORU FORMATI

  1. A) Geri Kazanım Tesisleri

1) Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4’üne göre atık kodları, geri kazanım kapasitesi, geri kazanımda kullanılacak makine-ekipman listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

2) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri,

3) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri,

4) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri,

5) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,

6) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

7) Tesisin atık mevzuatı ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde belirtilen ulusal atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,

8) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

9) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

10) Geri kazanılan ürünlerin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge,

11) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/yıl),

12) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

13) Tesisin kapatılmasına karar verildiğinde Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kapatma planı sunulacağına dair taahhütname.

  1. B) Bertaraf Tesisleri

1) Tesise bertaraf amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4’üne göre atık kodları, bertaraf kapasitesi, kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

2) Atık depolama tank/sahalarının kapasiteleri ile alınacak güvenlik tedbirleri,

3) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,

4) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

5) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

6) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

7) Tesisin atık mevzuatı ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde belirtilen ulusal atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,

8) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

9) Tesisin kapatılmasına karar verildiğinde Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kapatma planı sunulacağına dair taahhütname.